Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 5764
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
2418/LĐTBXH-VP 27/07/2021

Công văn số 2418/LĐTBXH-VP V/v thông báo điều chỉnh phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện các chính sách theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của TTg

2383/LĐTBXH-VP 24/07/2021

Công văn số 2383/LĐTBXH-VP V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

843/QĐ-LĐTBXH 23/07/2021

Quyết định số 843/QĐ-LĐTBXH Ban hành Phương án ứng phó với các cấp độ của dịch COVID-19 tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

2332/LĐTBXH-VP 20/07/2021

Công văn 2332/LĐTBXH-VP V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

05/CĐ-LĐTBXH 20/07/2021

Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH Về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

2308/LĐTBXH-VP 19/07/2021

Công văn số 2308/LĐTBXH-VP V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

826/QĐ-LĐTBXH 19/07/2021

Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam

2299/LĐTBXH-VP 17/07/2021

Công văn số 2299/LĐTBXH-VP V/v cập nhật thông tin, số liệu báo cáo triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

2280/LĐTBXH-TCCB 16/07/2021

Công văn số 2280/LĐTBXH-TCCB V/v thông báo học bổng Ireland niên khóa 2022-2023

2276/LĐTBXH-KHTC 16/07/2021

Công văn số 2276/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Chung nhan Tin Nhiem Mang