Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 10851
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
160/KHLĐ-QLKH 15/06/2021

Thông báo số 160/KHLĐ-QLKH Về việc tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022

674/QĐ-LĐTBXH 14/06/2021

Quyết định số 674/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của Trung tâm Lao động ngoài nước năm 2021

Công văn số 1787/LĐTBXH-BTXH 11/06/2021

Công văn số 1787/LĐTBXH-BTXH V/v tham gia ý kiến đối với Kế hoạch thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 và Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 và của Thủ tướng Chính phủ

1785/LĐTBXH-TCGDNN 11/06/2021

Công văn số 1785/LĐTBXH-TCGDNN V/v báo cáo và đề xuất thực hiện Nghị định số 31/2015/NĐ-CP

1774/LĐTBXH-TCCB 11/06/2021

Công văn số 1774/LĐTBXH-TCCB V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm theo Nghị định 64/2020/NĐ-CP và Nghị định 106/2020/NĐ-CP

654/QĐ-LĐTBXH 09/06/2021

Quyết định số 654/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

655/QĐ-LĐTBXH 09/06/2021

Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1646/LĐTBXH-TCCB 04/06/2021

Công văn số 1646/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia xét tuyển đào tạo Cao cấp lý luận chính trị năm 2021

634/QĐ-LĐTBXH 02/06/2021

Quyết định số 634/QĐ-LĐTBXH Về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

04/CĐ-LĐTBXH 01/06/2021

Công điện số 04 Về tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè