Hội thảo về báo cáo đánh giá tổng thể Chương trình mục tiêu quốc gia XĐGN và Chương trình 135 – chuẩn nghèo và khung Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2006-2010

8/20/2004 4:26:00 PM


Trong 2 ngày 17 và 18 tháng 8/2004, tại Hải Phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) đã tổ chức Hội tho nói trên với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hằng, Thứ trưởng Đàm Hữu Đắc, ông Jordan Ryan, Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam cùng trên 100 đại biểu đại diện các bộ, ban ngành Trung ưng và địa phưng, các tổ chức quốc tế. Hội thảo đã được nghe và tho luận nhiều vấn đề quan trọng như: Báo cáo đánh giá về Chương trình MTQG XĐGN và Chương trình 135 thời gian qua, phương án xây dựng chuẩn nghèo mới (dự kiến ban hành vào tháng 10 tới), đề cương Chương trình gảim nghèo giai đoạn 2006-2010 (dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành vào tháng 5/2005). Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội tho, Bộ trưởng Nguyễn Thị Hằng nêu rõ: công cuộc XĐGN của Việt Nam thời gian qua đã đạt được những kết qủa to lớn. Trong thời gian tới, chúng ta phi coi XĐGN là phát triển con người và phát triển xã hội, vừa là động lực, vừa là mục tiêu của tăng trưởng kinh tế. Vì vậy khi xây dựng Chương trình cần xác định được những vấn đề cơ bản của cuộc sống mà người nghèo được tiếp cận; xác định vùng và đối tượng trọng điểm cần ưu tiên là người nghèo, hộ nghèo, xã nghèo và cả huyện nghèo, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và điều kiện sản xuất; nâng cao nhận thức và năng lực đội ngũ cán bộ từ cơ cở. Về cơ chế và chính sách thực hiện Chương trình cũng cần phi đổi mới, trong đó quy định rõ quyền và trách nhiệm của từng đối tượng, cơ chế phải gắn liền với mục tiêu và các vùng trọng điểm; đặc biệt cần có chính sách khuyến khích hộ và xã thoát nghèo. Đức Tùng