Thẩm quyền, trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại về BHXH

4/13/2015 12:00:00 AM

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trước năm 1995 thì vẫn thực hiện theo các quy định trước năm 1995 và được điều chỉnh mức hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật


Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII, cử tri tỉnh Hà Tĩnh đề nghị có văn bản hướng dẫn về thẩm quyền xử lý chế độ bảo hiểm xã hội (thôi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, điều chỉnh chế độ bảo hiểm xã hội…) đối với các trường hợp hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước năm 1995 do ngân sách Nhà nước đảm bảo, để địa phương có căn cứ cơ sở giải quyết đối với các trường hợp hưởng chế độ sai quy định. Bởi thực tế tại địa phương thời gian qua một số trường hợp nghỉ hưu trước năm 1995 khiếu nại kéo dài, vượt cấp, nguyên nhân do chưa có chỉ đạo, quy định rõ trách nhiệm giải quyết.
Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời cử tri như sau:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 thì người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiền tuất hằng tháng và người bị đình chỉ hưởng bảo hiểm xã hội do vi phạm pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn thực hiện theo các quy định trước đây và được điều chỉnh mức hưởng theo quy định của pháp luật.
Như vậy, đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trước năm 1995 thì vẫn thực hiện theo các quy định trước năm 1995 và được điều chỉnh mức hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật.
Về thẩm quyền, trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại về bảo hiểm xã hội được thực hiện theo Điều 131 Luật Bảo hiểm xã hội và được quy định chi tiết tại  Điều 55, Điều 56 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ.