Hiệu quả khi áp dụng chuẩn nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều

Ngày cập nhật: 23-12-2018

Tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao
Sau 3 năm tổ chức triển khai thực hiện chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều đã đảm bảo được tính công khai, minh bạch, khách quan và chính xác.

Nói về tính khả thi việc chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 đã đảm bảo được tính khả thi. Thực tế triển khai trên địa bàn tỉnh Yên Bái cho thấy đội ngũ cán bộ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở sau khi được triển khai chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều để xác định hộ nghèo đa chiều bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và chính xác hơn so với giai đoạn trước. Quá trình triển khai áp dụng phương pháp tiếp cận đa chiều tại cơ sở nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Sau 3 năm triển khai áp dụng trên địa bàn tỉnh Yên Bái không phát sinh các khó khăn, vướng mắc lớn.

Tính phù hợp các chiều, các chỉ số đo lường và các ngưỡng thiếu hụt cơ bản có sự phù hợp với thực tiễn kinh tế xã hội tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản và ngưỡng thiếu hụt đã được thiết kế cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện, vì vậy khi triển khai áp dụng có nhiều thuận lợi, dễ thu thập thông tin và tính điểm.

Do việc đánh giá được định lượng bằng các điểm số cụ thể nên giúp cho việc công khai, minh bạch kết quả điều ra, rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương được chính xác và dễ dàng. Việc kết hợp giữa xác định thu nhập của hộ gia đình thông qua đánh giá các đặc điểm về nhân lực, tài sản và xem xét mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản đã phản ánh toàn diện các mặt đời sống của hộ gia đình.

Tuy nhiên bên cạnh đó, các chiều, các chỉ số đo lường nghèo hiện nay cũng còn một số điểm chưa hợp lý như: chưa xem xét đến các yếu tố về nguồn gốc tài sản (đi thuê, đi mượn, biếu, tặng …); về giá trị tài sản (cùng là một chiếc xe máy, ti vi nhưng giá trị có thể chênh lệch nhau vài chục triệu đồng nhưng tính điểm bằng nhau là không công bằng); hoặc nhóm hộ ở khu vực thị trấn, phường có tham gia làm nông nghiệp như chăn nuôi, có đất đai sản xuất nông nghiệp lại không được tính điểm ở nội dung này dẫn đến không bình đẳng giữa các hộ ở khu vực thành thị và nông thôn.

Tình hiệu quả về cơ bản việc áp dụng chuẩn nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều đã đem lại những hiệu quả cao hơn so so với giai đoạn trước, khắc phục được những nhược điểm của việc áp dụng chuẩn nghèo thu nhập trước đây như: Ở giai đoạn trước rất khó xác định chính xác, đầy đủ các khoản chi tiêu và thu nhập của các hộ, do hộ dângiấu thu nhập hoặc không cung cấp đủ thông tin thu nhập; kết quả xác định hộ nghèo, cận nghèo còn bị chi phối bởi các yếu tố thân quen, dòng họ trong công đồng dân cư…,dẫn đến xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo không thật sự chính xác, không công bằng, khách quan giữa các hộ dân.

Khi chuyển sang áp dụng chuẩn nghèo mới theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều đã giúp cho việc rà soát hộ nghèo rõ ràng, chính xác, công bằng hơn so với giai đoạn trước và đánh giá hộ nghèo một cách toàn diện các mặt đời sống kinh tế, xã hội của các hộ hơn. Trên cơ sở đó giúp địa phương, cơ sở đưa ra các giải pháp hỗ trợ phù hợp, sát thực với hoàn cảnh của từng hộ nghèo, góp phần giảm nghèo hiệu quả và bền vững hơn.

 

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Huy HưngCông văn số 82/LĐTBXH-VP v/v tổng hợp báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm...Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động...Công văn số 62/LĐTBXH-VL v/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệpCông văn số 24/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận...Quyết định về việc thành lập các Ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ...Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao...Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngVề việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí nhiệm vụ khoa học...Công văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về...Công văn số 5374/LĐTBXH-VP v/v chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại Hội nghị triển khai...Công văn số 5363/LĐTBXH-VP v/v công tác quản lý, sử dụng con dấuCông văn số 5362/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...Công văn số 5345/LĐTBXH-VP v/v đôn đốc tổng kết công tác năm 2018Quyết định số 1974/QĐ-TTg v/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương...Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải định...Công văn số 5214/LĐTBXH-TCCB v/v góp ý kiến dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bổ...Công văn số 5193/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 5139/LĐTBXH-QLLĐNN v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến...Công văn số 5118/LĐTBXH-PC v/v tham dự tập huấn về kỹ năng soạn thảo văn bản QPPLCông văn số 5115/LĐTBXH-KHTC v/v thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có...Công văn số 5095/LĐTBXH-KHTC v/v đánh giá tình hình thực hiện năm 2018; nhiệm vụ,...Công văn số 5094/LĐTBXH-TCCB v/v thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên...Công văn số 5093/LĐTBXH-VSTBPN v/v báo cáo công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 và...Công văn số 5087/LĐTBXH-KHTC v/v chuẩn bị tổng kết năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm...Công văn số 5084/LĐTBXH-VP v/v kết quả rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC...
Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Huy HưngCông văn số 82/LĐTBXH-VP v/v tổng hợp báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm...Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động...Công văn số 62/LĐTBXH-VL v/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệpCông văn số 24/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận...Quyết định về việc thành lập các Ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ...Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao...Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngVề việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí nhiệm vụ khoa học...Công văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về...Công văn số 5374/LĐTBXH-VP v/v chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại Hội nghị triển khai...Công văn số 5363/LĐTBXH-VP v/v công tác quản lý, sử dụng con dấuCông văn số 5362/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...Công văn số 5345/LĐTBXH-VP v/v đôn đốc tổng kết công tác năm 2018Quyết định số 1974/QĐ-TTg v/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương...Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải định...Công văn số 5214/LĐTBXH-TCCB v/v góp ý kiến dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bổ...Công văn số 5193/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 5139/LĐTBXH-QLLĐNN v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến...Công văn số 5118/LĐTBXH-PC v/v tham dự tập huấn về kỹ năng soạn thảo văn bản QPPLCông văn số 5115/LĐTBXH-KHTC v/v thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có...Công văn số 5095/LĐTBXH-KHTC v/v đánh giá tình hình thực hiện năm 2018; nhiệm vụ,...Công văn số 5094/LĐTBXH-TCCB v/v thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên...Công văn số 5093/LĐTBXH-VSTBPN v/v báo cáo công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 và...Công văn số 5087/LĐTBXH-KHTC v/v chuẩn bị tổng kết năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm...Công văn số 5084/LĐTBXH-VP v/v kết quả rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC...