Văn Yên: tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 4%/năm

Ngày cập nhật: 23-12-2018

Sản phẩm quế của người Dao ở Văn Yên giúp nhiều hộ dân thoát nghèo
Nhằm từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là những người dân sinh sống tại xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Trong những năm qua, từ các chính sách và nguồn kinh phí hỗ trợ giảm nghèo, huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, phù hợp với thực tế địa phương.

Từ việc triển khai thực hiện giảm nghèo bằng nhiều hình thức, phù hợp với thực tế địa phương, huyện Văn Yên đã giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên 4%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hôi Đảng bộ huyện đề ra, đặc biệt năm 2017 toàn huyện đã giảm 6,15% tỷ lệ hộ nghèo, vượt 36,7% kế hoạch năm.

Xác định công tác Xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người dân để vươn lên thoát nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 4%; Căn cứ Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, hằng năm, UBND huyện đều giao chỉ tiêu giảm nghèo cụ thể đến 27 xã, thị trấn; phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo xóa đói - Giảm nghèo phụ trách các xã, thị trấn, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác chỉ đạo chỉ đạo giảm nghèo, tạo việc làm của từng địa phương. HĐND huyện giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chương trình, kế hoạch giảm nghèo hằng năm, đảm bảo việc giảm nghèo được thực hiện đúng kế hoạch và hiệu quả.

UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc thu thập và cập nhật dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng vào hệ thống thông tin quản lý dữ liệu giảm nghèo và trợ giúp xã hội, để cơ quan chuyên môn đồng bộ dữ liệu, đem lại sự chính xác và thuận lợi trong công tác theo dõi và quản lý các đối tượng. Công tác rà soát, bình xét hộ nghèo được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình theo Đề án tổng thể "Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều, áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020"; Kết quả rà soát hằng năm, là cơ sở để phân loại hộ nghèo đa chiều thiếu hụt thu nhập, hộ nghèo thiếu hụt tiêu chí bảo hiểm y tế, hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ cơ bản khác, từ đó tập trung chỉ đạo, thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội theo chuẩn tiếp cận đa chiều.

Có thể khẳng định rằng, công tác chỉ đạo, điều hành của huyện Văn Yên đối với mục tiêu giảm nghèo trong những năm qua đã được triển khai một cách đồng bộ, nghiêm túc và có hiệu quả.

Đánh giá về kết quả thực hiện các chính sách, dự án thuộc chương trình mục tiêu giảm nghèo đã triển khai trên địa bàn huyện Văn Yên trong thời gian qua ông Lê Minh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, với tinh thần trách nhiệm cao của Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, công tác giảm nghèo huyện Văn Yên đã đạt được những kết quả đáng khấn khởi, đó là: Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân giảm trên 4%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hôi Đàng bộ huyện đề ra; đặc biệt năm 2017 toàn huyện đã giảm 6,15% tỷ lệ hộ nghèo; đối với các xã đặc biệt khó khăn giảm từ 6 đến 8% (riêng đối với xã Xuân Tầm, với sự vào cuộc, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Sở Lao động - TB & XH cũng Lãnh đạo huyện Văn Yên thì công tác giảm nghèo đã đạt được kết quả quan trọng; giảm được 8,97% tỷ lệ hộ nghèo trên toàn xã). Đến nay toàn huyện còn 7.678 hộ nghèo, chiếm 22,89%; Hộ cận nghèo có 4.009 hộ, chiếm 11,95%.

Các Chương trình mục tiêu giảm nghèo như: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn; hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo; chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ giáo dục; hỗ trợ về nhà ở; hỗ trợ về y tế; hỗ trợ học nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ tiền điện, dự án giảm nghèo WB, chương trình hỗ trợ xây dựng NTM,…được UBND huyện và các xã tập trung triển khai nghiêm túc, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn và sự hỗ trợ của Nhà nước; góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, tăng thu nhập cho người dân, ổn định cuộc sống.

Để công tác xóa đói giảm nghèo đạt được hiệu quả cao hơn, trong năm 2018 huyện Văn Yên xây dựng kế hoạch giảm 4,6% hộ nghèo, để thực hiện được mục tiêu trên, huyện sẽ triển khai các giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và vai trò các tổ chức đoàn thể từ cấp huyện đến cơ sở đối với công tác giảm nghèo; phát huy mọi nguồn lực, lồng ghép có hiệu quả các Chương trình, dự án, tập trung giảm nghèo bền vững. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên, để mỗi hộ nghèo, cận nghèo phải có ý thức vươn lên, tự lực, vượt qua khó khăn thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng. Chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, gắn với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên, tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước; khuyến khích, động viên các hộ mạnh dạn tham gia các mô hình phát triển kinh tế xã hội phù hợp tại địa phương để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững. Tập trung hỗ trợ về sinh kế cho hộ nghèo; Chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thông tin đầy đủ về thị trường lao động, phối hợp với các doanh nghiệp, công ty tư vấn xuất khẩu lao động để tạo nhiều việc làm, thu nhập cao cho lao động. Tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân; thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến sâu các sản phẩm nông sản, nhằm đảm bảo đầu ra sản phẩm ngay tại địa phương, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, tin tưởng công tác giảm nghèo của huyện huyện Văn Yên năm 2018 sẽ đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

 

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Quyết định số 1005/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...Số 2793/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập học viên và đăng ký học Tiếng anh năm 2019Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...
Quyết định số 1005/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...Số 2793/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập học viên và đăng ký học Tiếng anh năm 2019Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...Công văn 1894/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 1882/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập tham dự lớp tập huấn "Ứng dung công nghệ...Quyết định số 655/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số...Công văn số 1851/LĐTBXH-BTXH V/v góp ý dự thảo Quyết định chỉ đạo tuyến ngành Lao...