Văn Yên: tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 4%/năm

Ngày cập nhật: 23-12-2018

Sản phẩm quế của người Dao ở Văn Yên giúp nhiều hộ dân thoát nghèo
Nhằm từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là những người dân sinh sống tại xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Trong những năm qua, từ các chính sách và nguồn kinh phí hỗ trợ giảm nghèo, huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, phù hợp với thực tế địa phương.

Từ việc triển khai thực hiện giảm nghèo bằng nhiều hình thức, phù hợp với thực tế địa phương, huyện Văn Yên đã giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên 4%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hôi Đảng bộ huyện đề ra, đặc biệt năm 2017 toàn huyện đã giảm 6,15% tỷ lệ hộ nghèo, vượt 36,7% kế hoạch năm.

Xác định công tác Xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người dân để vươn lên thoát nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 4%; Căn cứ Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, hằng năm, UBND huyện đều giao chỉ tiêu giảm nghèo cụ thể đến 27 xã, thị trấn; phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo xóa đói - Giảm nghèo phụ trách các xã, thị trấn, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác chỉ đạo chỉ đạo giảm nghèo, tạo việc làm của từng địa phương. HĐND huyện giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chương trình, kế hoạch giảm nghèo hằng năm, đảm bảo việc giảm nghèo được thực hiện đúng kế hoạch và hiệu quả.

UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc thu thập và cập nhật dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng vào hệ thống thông tin quản lý dữ liệu giảm nghèo và trợ giúp xã hội, để cơ quan chuyên môn đồng bộ dữ liệu, đem lại sự chính xác và thuận lợi trong công tác theo dõi và quản lý các đối tượng. Công tác rà soát, bình xét hộ nghèo được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình theo Đề án tổng thể "Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều, áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020"; Kết quả rà soát hằng năm, là cơ sở để phân loại hộ nghèo đa chiều thiếu hụt thu nhập, hộ nghèo thiếu hụt tiêu chí bảo hiểm y tế, hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ cơ bản khác, từ đó tập trung chỉ đạo, thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội theo chuẩn tiếp cận đa chiều.

Có thể khẳng định rằng, công tác chỉ đạo, điều hành của huyện Văn Yên đối với mục tiêu giảm nghèo trong những năm qua đã được triển khai một cách đồng bộ, nghiêm túc và có hiệu quả.

Đánh giá về kết quả thực hiện các chính sách, dự án thuộc chương trình mục tiêu giảm nghèo đã triển khai trên địa bàn huyện Văn Yên trong thời gian qua ông Lê Minh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, với tinh thần trách nhiệm cao của Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, công tác giảm nghèo huyện Văn Yên đã đạt được những kết quả đáng khấn khởi, đó là: Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân giảm trên 4%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hôi Đàng bộ huyện đề ra; đặc biệt năm 2017 toàn huyện đã giảm 6,15% tỷ lệ hộ nghèo; đối với các xã đặc biệt khó khăn giảm từ 6 đến 8% (riêng đối với xã Xuân Tầm, với sự vào cuộc, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Sở Lao động - TB & XH cũng Lãnh đạo huyện Văn Yên thì công tác giảm nghèo đã đạt được kết quả quan trọng; giảm được 8,97% tỷ lệ hộ nghèo trên toàn xã). Đến nay toàn huyện còn 7.678 hộ nghèo, chiếm 22,89%; Hộ cận nghèo có 4.009 hộ, chiếm 11,95%.

Các Chương trình mục tiêu giảm nghèo như: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn; hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo; chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ giáo dục; hỗ trợ về nhà ở; hỗ trợ về y tế; hỗ trợ học nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ tiền điện, dự án giảm nghèo WB, chương trình hỗ trợ xây dựng NTM,…được UBND huyện và các xã tập trung triển khai nghiêm túc, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn và sự hỗ trợ của Nhà nước; góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, tăng thu nhập cho người dân, ổn định cuộc sống.

Để công tác xóa đói giảm nghèo đạt được hiệu quả cao hơn, trong năm 2018 huyện Văn Yên xây dựng kế hoạch giảm 4,6% hộ nghèo, để thực hiện được mục tiêu trên, huyện sẽ triển khai các giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và vai trò các tổ chức đoàn thể từ cấp huyện đến cơ sở đối với công tác giảm nghèo; phát huy mọi nguồn lực, lồng ghép có hiệu quả các Chương trình, dự án, tập trung giảm nghèo bền vững. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên, để mỗi hộ nghèo, cận nghèo phải có ý thức vươn lên, tự lực, vượt qua khó khăn thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng. Chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, gắn với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên, tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước; khuyến khích, động viên các hộ mạnh dạn tham gia các mô hình phát triển kinh tế xã hội phù hợp tại địa phương để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững. Tập trung hỗ trợ về sinh kế cho hộ nghèo; Chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thông tin đầy đủ về thị trường lao động, phối hợp với các doanh nghiệp, công ty tư vấn xuất khẩu lao động để tạo nhiều việc làm, thu nhập cao cho lao động. Tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân; thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến sâu các sản phẩm nông sản, nhằm đảm bảo đầu ra sản phẩm ngay tại địa phương, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, tin tưởng công tác giảm nghèo của huyện huyện Văn Yên năm 2018 sẽ đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

 

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Quyết định 391/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung,...Công văn số 1123/UBQGTE v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ emCông văn số 1092/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ...Công văn số 1064/LĐTBXH-BHXH v/v giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định số...Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký bà Lê Minh GiangCông văn số 1049/LĐTBXH-TCCB v/v đăng ký tham gia khóa Bồi dưỡng về hội nhập quốc tếCông văn số 1045/LĐTBXH-KHTC v/v tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn quản lý, sử...Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2019Quyết định số 303/QĐ-LĐTBXH v/v Ban hành Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và...Quyết định số 261/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Đại An thành Trường...Công văn số 870/LĐTBXH-VP v/v báo cáo tổng kết thi hành Nghị định về công tác văn...Quyết định số 272/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao...Quyết định số 260/QĐ-LĐTBXH v/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên...Quyết định số 259/QĐ-HĐPHPBGDPL về ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp...Giấy mời số 780/GM-LĐTBXH tọa đàm về thực trạng và định hướng phát triển quan hệ lao...Công văn số 717/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 697/LĐTBXH-TCCB v/v thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng...Công văn số 672/LĐTBXH-TE v/v hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019Công văn số 665/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 655/LĐTBXH-BĐG v/v mời tham dự Hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch thực...Công văn số 654/LĐTBXH-BĐG v/v cung cấp thông tin về các sản phẩm truyền thông về...Công văn số 616/LĐTBXH-TCGDNN v/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi điểm m...Công văn số 51/KHLĐ-QLKH v/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019 và...Công văn số 596/LĐTBXH-TCGDNN v/v bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng...Công văn số 595/LĐTBXH-BĐG v/v báo cáo tình hình triển khai Mô hình Cơ sở trợ giúp...Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH v/v tăng cường triển khai thưc hiện trợ giúp xã hội đối...Công văn số 566/LĐTBXH-KHTC v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày...Công văn số 471/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hành
Quyết định 391/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung,...Công văn số 1123/UBQGTE v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ emCông văn số 1092/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ...Công văn số 1064/LĐTBXH-BHXH v/v giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định số...Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký bà Lê Minh GiangCông văn số 1049/LĐTBXH-TCCB v/v đăng ký tham gia khóa Bồi dưỡng về hội nhập quốc tếCông văn số 1045/LĐTBXH-KHTC v/v tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn quản lý, sử...Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2019Quyết định số 303/QĐ-LĐTBXH v/v Ban hành Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và...Quyết định số 261/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Đại An thành Trường...Công văn số 870/LĐTBXH-VP v/v báo cáo tổng kết thi hành Nghị định về công tác văn...Quyết định số 272/QĐ-LĐTBXH về việc thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao...Quyết định số 260/QĐ-LĐTBXH v/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên...Quyết định số 259/QĐ-HĐPHPBGDPL về ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp...Giấy mời số 780/GM-LĐTBXH tọa đàm về thực trạng và định hướng phát triển quan hệ lao...Công văn số 717/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 697/LĐTBXH-TCCB v/v thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng...Công văn số 672/LĐTBXH-TE v/v hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019Công văn số 665/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 661/LĐTBXH-KHTC v/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018Công văn số 655/LĐTBXH-BĐG v/v mời tham dự Hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch thực...Công văn số 654/LĐTBXH-BĐG v/v cung cấp thông tin về các sản phẩm truyền thông về...Công văn số 616/LĐTBXH-TCGDNN v/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi điểm m...Công văn số 51/KHLĐ-QLKH v/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019 và...Công văn số 596/LĐTBXH-TCGDNN v/v bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng...Công văn số 595/LĐTBXH-BĐG v/v báo cáo tình hình triển khai Mô hình Cơ sở trợ giúp...Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH v/v tăng cường triển khai thưc hiện trợ giúp xã hội đối...Công văn số 566/LĐTBXH-KHTC v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày...Công văn số 471/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hành