Văn Yên: tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 4%/năm

Ngày cập nhật: 23-12-2018

Sản phẩm quế của người Dao ở Văn Yên giúp nhiều hộ dân thoát nghèo
Nhằm từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là những người dân sinh sống tại xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Trong những năm qua, từ các chính sách và nguồn kinh phí hỗ trợ giảm nghèo, huyện Văn Yên đã triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, phù hợp với thực tế địa phương.

Từ việc triển khai thực hiện giảm nghèo bằng nhiều hình thức, phù hợp với thực tế địa phương, huyện Văn Yên đã giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên 4%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hôi Đảng bộ huyện đề ra, đặc biệt năm 2017 toàn huyện đã giảm 6,15% tỷ lệ hộ nghèo, vượt 36,7% kế hoạch năm.

Xác định công tác Xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người dân để vươn lên thoát nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 4%; Căn cứ Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, hằng năm, UBND huyện đều giao chỉ tiêu giảm nghèo cụ thể đến 27 xã, thị trấn; phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo xóa đói - Giảm nghèo phụ trách các xã, thị trấn, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác chỉ đạo chỉ đạo giảm nghèo, tạo việc làm của từng địa phương. HĐND huyện giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chương trình, kế hoạch giảm nghèo hằng năm, đảm bảo việc giảm nghèo được thực hiện đúng kế hoạch và hiệu quả.

UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc thu thập và cập nhật dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng vào hệ thống thông tin quản lý dữ liệu giảm nghèo và trợ giúp xã hội, để cơ quan chuyên môn đồng bộ dữ liệu, đem lại sự chính xác và thuận lợi trong công tác theo dõi và quản lý các đối tượng. Công tác rà soát, bình xét hộ nghèo được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình theo Đề án tổng thể "Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều, áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020"; Kết quả rà soát hằng năm, là cơ sở để phân loại hộ nghèo đa chiều thiếu hụt thu nhập, hộ nghèo thiếu hụt tiêu chí bảo hiểm y tế, hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ cơ bản khác, từ đó tập trung chỉ đạo, thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội theo chuẩn tiếp cận đa chiều.

Có thể khẳng định rằng, công tác chỉ đạo, điều hành của huyện Văn Yên đối với mục tiêu giảm nghèo trong những năm qua đã được triển khai một cách đồng bộ, nghiêm túc và có hiệu quả.

Đánh giá về kết quả thực hiện các chính sách, dự án thuộc chương trình mục tiêu giảm nghèo đã triển khai trên địa bàn huyện Văn Yên trong thời gian qua ông Lê Minh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, với tinh thần trách nhiệm cao của Đảng bộ, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, công tác giảm nghèo huyện Văn Yên đã đạt được những kết quả đáng khấn khởi, đó là: Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân giảm trên 4%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hôi Đàng bộ huyện đề ra; đặc biệt năm 2017 toàn huyện đã giảm 6,15% tỷ lệ hộ nghèo; đối với các xã đặc biệt khó khăn giảm từ 6 đến 8% (riêng đối với xã Xuân Tầm, với sự vào cuộc, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Sở Lao động - TB & XH cũng Lãnh đạo huyện Văn Yên thì công tác giảm nghèo đã đạt được kết quả quan trọng; giảm được 8,97% tỷ lệ hộ nghèo trên toàn xã). Đến nay toàn huyện còn 7.678 hộ nghèo, chiếm 22,89%; Hộ cận nghèo có 4.009 hộ, chiếm 11,95%.

Các Chương trình mục tiêu giảm nghèo như: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn; hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo; chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ giáo dục; hỗ trợ về nhà ở; hỗ trợ về y tế; hỗ trợ học nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ tiền điện, dự án giảm nghèo WB, chương trình hỗ trợ xây dựng NTM,…được UBND huyện và các xã tập trung triển khai nghiêm túc, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn và sự hỗ trợ của Nhà nước; góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, tăng thu nhập cho người dân, ổn định cuộc sống.

Để công tác xóa đói giảm nghèo đạt được hiệu quả cao hơn, trong năm 2018 huyện Văn Yên xây dựng kế hoạch giảm 4,6% hộ nghèo, để thực hiện được mục tiêu trên, huyện sẽ triển khai các giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và vai trò các tổ chức đoàn thể từ cấp huyện đến cơ sở đối với công tác giảm nghèo; phát huy mọi nguồn lực, lồng ghép có hiệu quả các Chương trình, dự án, tập trung giảm nghèo bền vững. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên, để mỗi hộ nghèo, cận nghèo phải có ý thức vươn lên, tự lực, vượt qua khó khăn thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng. Chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, gắn với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên, tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước; khuyến khích, động viên các hộ mạnh dạn tham gia các mô hình phát triển kinh tế xã hội phù hợp tại địa phương để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững. Tập trung hỗ trợ về sinh kế cho hộ nghèo; Chú trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thông tin đầy đủ về thị trường lao động, phối hợp với các doanh nghiệp, công ty tư vấn xuất khẩu lao động để tạo nhiều việc làm, thu nhập cao cho lao động. Tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản cho nông dân; thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến sâu các sản phẩm nông sản, nhằm đảm bảo đầu ra sản phẩm ngay tại địa phương, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, tin tưởng công tác giảm nghèo của huyện huyện Văn Yên năm 2018 sẽ đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

 

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Huy HưngCông văn số 82/LĐTBXH-VP v/v tổng hợp báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm...Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động...Công văn số 62/LĐTBXH-VL v/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệpCông văn số 24/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận...Quyết định về việc thành lập các Ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ...Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao...Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngVề việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí nhiệm vụ khoa học...Công văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về...Công văn số 5374/LĐTBXH-VP v/v chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại Hội nghị triển khai...Công văn số 5363/LĐTBXH-VP v/v công tác quản lý, sử dụng con dấuCông văn số 5362/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...Công văn số 5345/LĐTBXH-VP v/v đôn đốc tổng kết công tác năm 2018Quyết định số 1974/QĐ-TTg v/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương...Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải định...Công văn số 5214/LĐTBXH-TCCB v/v góp ý kiến dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bổ...Công văn số 5193/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 5139/LĐTBXH-QLLĐNN v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến...Công văn số 5118/LĐTBXH-PC v/v tham dự tập huấn về kỹ năng soạn thảo văn bản QPPLCông văn số 5115/LĐTBXH-KHTC v/v thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có...Công văn số 5095/LĐTBXH-KHTC v/v đánh giá tình hình thực hiện năm 2018; nhiệm vụ,...Công văn số 5094/LĐTBXH-TCCB v/v thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên...Công văn số 5093/LĐTBXH-VSTBPN v/v báo cáo công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 và...Công văn số 5087/LĐTBXH-KHTC v/v chuẩn bị tổng kết năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm...Công văn số 5084/LĐTBXH-VP v/v kết quả rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC...
Công văn số 121/LĐTBXH-VP v/v báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn...Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Huy HưngCông văn số 82/LĐTBXH-VP v/v tổng hợp báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm...Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động...Công văn số 62/LĐTBXH-VL v/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệpCông văn số 24/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhQuyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận...Quyết định về việc thành lập các Ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ...Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa...Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao...Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao độngVề việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí nhiệm vụ khoa học...Công văn số 5389/LĐTBXH-VPQGGN v/v báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về...Công văn số 5374/LĐTBXH-VP v/v chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại Hội nghị triển khai...Công văn số 5363/LĐTBXH-VP v/v công tác quản lý, sử dụng con dấuCông văn số 5362/LĐTBXH-TCCB v/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...Công văn số 5345/LĐTBXH-VP v/v đôn đốc tổng kết công tác năm 2018Quyết định số 1974/QĐ-TTg v/v bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương...Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải định...Công văn số 5214/LĐTBXH-TCCB v/v góp ý kiến dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bổ...Công văn số 5193/LĐTBXH-KHTC v/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hànhCông văn số 5139/LĐTBXH-QLLĐNN v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến...Công văn số 5118/LĐTBXH-PC v/v tham dự tập huấn về kỹ năng soạn thảo văn bản QPPLCông văn số 5115/LĐTBXH-KHTC v/v thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có...Công văn số 5095/LĐTBXH-KHTC v/v đánh giá tình hình thực hiện năm 2018; nhiệm vụ,...Công văn số 5094/LĐTBXH-TCCB v/v thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên...Công văn số 5093/LĐTBXH-VSTBPN v/v báo cáo công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 và...Công văn số 5087/LĐTBXH-KHTC v/v chuẩn bị tổng kết năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm...Công văn số 5084/LĐTBXH-VP v/v kết quả rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC...