Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ 05/10/2018 đến ngày 22/10/2018)

Thực hiện công bố các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện thuê lại lao động.

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật BHXH, BHTN, BHYT tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật BHXH, BHTN, BHYT tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bao gồm: