KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra về thực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Kết luận thanh tra về thực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk