tin_moi_nhat_anh

Kinh nghiệm của Thành phố Hồ Chí Minh trong xây dựng quan hệ lao động hài...new

Những năm gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ có ý nghĩa trên nhiều mặt,...

  • UBQG về Người cao tuổi VN
  • Cục an toàn lao động
  • VP quốc gia về giảm nghèo
  • Tổng Cục dạy nghề
  • UBQGVSTBPN
  • Cục Bảo trợ xã hội
  • Cục QLLĐ ngoài nước
  • Cục Người có công