Danh mục nghề bắt buộc phải sử dụng lao động qua đào tạo nghề (21-09-2018)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Kiến nghị về chế độ đối với thanh niên xung phong (21-09-2018)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Kiến nghị đánh giá quá trình thực hiện thời gian qua và có giải pháp đồng bộ thực hiện ở các cấp nhằm giải quyết việc làm cho người dân (20-09-2018)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Cơ chế, chính sách về đào tạo nghề, xúc tiến và giới thiệu việc làm trong xuất khẩu lao động đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bằng dân tộc thiểu số (20-09-2018)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Kiến nghị hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin về thị trường lao động (20-09-2018)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 251/BNN ngày 15/6/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Về cụ thể hóa khoản 3, Điều 187 Bộ luật Lao động (20-09-2018)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Kiến nghị cụ thể hóa khoản 3, điều 187 Bộ luật Lao động (10-09-2018)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Kiến nghị về chế độ cho các đối tượng bảo trợ xã hội (10-09-2018)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến tại Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Trang
1 2 3 ... 19