Bộ LĐTBXH trả lời Công ty TNHH IN BDT Việt Nam về mức tiền lương căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (14-05-2018)

Bộ LĐTBXH trả lời Công ty TNHH IN BDT Việt Nam về mức tiền lương căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Bộ LĐTBXH trả lời các kiến nghị của các doanh nghiệp tháng 10 năm 2017 (14-05-2018)

Bộ LĐTBXH trả lời các kiến nghị của các doanh nghiệp tháng 10 năm 2017

Bộ LĐTBXH trả lời Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam về việc tính toán và sử dụng phép năm. (07-05-2018)

Bộ LĐTBXH trả lời Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam về việc tính toán và sử dụng phép năm.

Bộ LĐTBXH trả lời kiến nghị của Công ty TNHH KBL Việt Nam (07-05-2018)

Bộ LĐTBXH trả lời kiến nghị của Công ty TNHH KBL Việt Nam.

Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ 21/03/2018 đến ngày 20/04/2018) (07-05-2018)

Thực hiện công bố các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện thuê lại lao động.

Thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động đến ngày 20/02/2018 (12-03-2018)

Thực hiện công bố các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện thuê lại lao động.

Thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (08-12-2017)

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (25-10-2017)

Danh sách doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

Trang
1 2 3 ... 16