Trang chủ

Bộ trưởng qua các thời kỳ

Chi tiết bộ trưởng

Đồng chí Vũ Đình Tụng

Đồng chí Vũ Đình Tụng giữ chức Bộ trưởng Bộ Thương binh – Cựu binh giai đoạn 1947 - 1959

 

Quê quán: Vụ Bản, Nam Định

Sinh năm: 1895

Mất năm: 1973

Bộ trưởng qua các thời kỳ