Trang chủ

Bộ trưởng qua các thời kỳ

Chi tiết bộ trưởng

Đồng chí Chu Bá Phượng

Đồng chí Chu Bá Phượng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Cứu tế từ năm 1946 - 1947

Bộ trưởng qua các thời kỳ