Trang chủ

Bộ trưởng qua các thời kỳ

Chi tiết bộ trưởng

Đồng chí Đào Thiện Thi

Đồng chí Đào Thiện Thi giữ chức vụ Bộ Trưởng Bộ Lao động từ năm 1981 - 1987

Bộ trưởng qua các thời kỳ