Trang chủ

Bộ trưởng qua các thời kỳ

Chi tiết bộ trưởng

Đồng chí Lê Văn Hiến

Giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động từ năm 1945-1946

 

Quê Quán: xã Phước Ninh, thành phố Đà Nẵng

Năm sinh: 1904

Năm mất: 1997

Bộ trưởng qua các thời kỳ