Trang chủ

Danh sách góp ý dự thảo văn bản

Tên văn bản dự thảo

Thông tư Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị ,vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 21/12/2016

Ngày hết hạn lấy ý kiến: 21/02/2017

Các ý kiến đóng góp

Không có góp ý nào cả !