Trang chủ

Danh sách góp ý dự thảo văn bản

Tên văn bản dự thảo

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 20/12/2016

Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/02/2017

Các ý kiến đóng góp

Không có góp ý nào cả !