Bộ LĐTBXH trả lời các kiến nghị của các doanh nghiệp tháng 10 năm 2017

Ngày cập nhật: 14-05-2018
anhminhhoa

Bộ LĐTBXH trả lời các kiến nghị của các doanh nghiệp tháng 10 năm 2017

Thực hiện Công văn số 13073/VPCP-ĐMDN ngày 07/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của các doanh nghiệp tháng 10 năm 2017 (trên cơ sở báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 3121A/PTM-VP ngày 20/11/2017 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ trong tháng 10 năm 2017). Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời các kiến nghị như sau. 

Tải văn bản trả lời tại đây.

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)