Được tặng Bằng khen, hưởng trợ cấp thế nào?

Ngày cập nhật: 04-01-2018
anhminhhoa

Chị Phạm Trang hỏi: Ông của tôi được Chính phủ tặng Bằng khen vì đã góp công góp sức trong cuộc kháng chiến. Năm 2002, ông tôi được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 47/2002/QĐ/TTg ngày 11/4/2002. Vậy, trường hợp được Bằng khen của Chính phủ tặng thì có thuộc đối tượng áp dụng theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp một lần là người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trường hợp ông của bà Trang nếu đã được Chính phủ tặng Bằng khen vì đã góp công sức trong cuộc kháng chiến thì thuộc diện được nhận trợ cấp một lần theo quy định nêu trên.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)