Thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

Ngày cập nhật: 08-12-2017
anhminhhoa

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp danh sách cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động từ ngày 14/10/2017 đến ngày 20/11/2017 như sau:

- Danh sách doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động từ ngày 14/10/2017 đến ngày 20/11/2017: 07 doanh nghiệp; Download

- Danh sách doanh nghiệp gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động từ ngày 14/10/2017 đến ngày 20/11/2017: 03 doanh nghiệp; Download

- Danh sách doanh nghiệp bị thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động từ ngày 14/10/2017 đến ngày 20/11/2017: 0 doanh nghiệp; 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)