Quy định về nội dung chủ yếu trong hợp đồng lao động

Ngày cập nhật: 21-01-2016
anhminhhoa

Ông Lê Minh Trí - TP. Hồ Chí Minh hỏi: Tôi thấy Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/5/2013, nhưng không thấy có Nghị định, Thông tư nào hướng dẫn hay ban hành mẫu hợp đồng lao động, mà chỉ hướng dẫn nội dung xây dựng hợp đồng lao động. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, sớm có hướng dẫn.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:
Điều 23 của Bộ luật Lao động và Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ đã quy định cụ thể các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động (không quy định mẫu hợp đồng lao động).
Vì vậy, người sử dụng lao động và người lao động căn cứ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động quy định tại Điều 23 của Bộ luật Lao động và Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP nêu trên để thỏa thuận các nội dung của hợp đồng lao động theo đúng quy định.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)