KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, cai nghiện ma túy tại Cơ sở Tư vấn và điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Thái Nguyên

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, cai nghiện ma túy tại Cơ sở Tư vấn và điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Thái Nguyên