Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Chưa gia nhập
Tên văn bản:
Công ước số 151
Công ước về Bảo vệ quyền tổ chức và những thủ tục xác định điều kiện làm việc trong ngành công vụ, 1978
Lĩnh vực văn bản:

Việc làm

Tổ chức ban hành:
Tổ chức lao động quốc tế
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực của văn bản:

21/04/2010

Tên văn bản:
Công ước số 151 Công ước về Bảo vệ quyền tổ chức và những thủ tục xác định điều kiện làm việc trong ngành công vụ, 1978
Tải về:

Chung nhan Tin Nhiem Mang