Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 10623
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1065/LĐTBXH-VP 25/03/2020

Công văn số 1065/LĐTBXH-VP V/v khai báo y tế

1074/LĐTBXH-VP 25/03/2020

Công văn số 1074/LĐTBXH-VP V/v thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

110/KHLĐ-QLKH 18/03/2020

Thông báo 110/KHLĐ-QLKH V/v giao trực tiếp cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình trọng điểm cấp Bộ năm 2020

970/LĐTBXH-TTr 17/03/2020

Công văn số 970/LĐTBXH-TTr V/v thực hiện chiến dịch thanh tra năm 2020 lĩnh vực bảo hiểm xã hội

284/QĐ-LĐTBXH 12/03/2020

Quyết định số 284/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu năm 2020 thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở 35 Trần Phú

825/LĐTBXH-KHTC 11/03/2020

Công văn số 825/LĐTBXH-KHTC V/v báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2019

818/LĐTBXH-VP 10/03/2020

Công văn số 818/LĐTBXH-VP V/v triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

797/LĐTBXH-BHXH 09/03/2020

Công văn số 797/LĐTBXH-BHXH V/v hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19

782/LĐTBXH-VP 08/03/2020

Công văn số 782/LĐTBXH-VP V/v nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19

744/LĐTBXH-TCGDNN 05/03/2020

Công văn số 744/LĐTBXH-TCGDNN V/v đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo GDNN