Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng – Giải pháp quan trọng để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện

Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng – Giải pháp quan trọng để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện

17/08/2020
Công tác tư tưởng có vai trò hết sức to lớn trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".  
Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ Bộ LĐ - TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ Bộ LĐ - TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

19/05/2020
 Chiều 18/5/2020, Tiểu ban Tổ chức - Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Lao động - TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức buổi họp triển khai các công việc và phân công nhiệm vụ cho thành viên.

Chung nhan Tin Nhiem Mang