Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN GIAO

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ LĐ-TBXH

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ LĐ-TBXH

12/12/2019
Ngày 12/02/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 159/QĐ-LĐ-TBXH về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ.
Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ LĐ-TBXH

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ LĐ-TBXH

12/02/2019
Ngày 12/02/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 159/QĐ-LĐ-TBXH về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ.
Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

16/03/2018
Ngày 16/3/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn số 1023/LĐTBXH-KHTC gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
Công khai quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi người có công năm 2016

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi người có công năm 2016

16/03/2018
Ngày 16/3/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn số 1022/LĐTBXH-KHTC gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Công khai quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi người có công năm 2016
Công khai quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi người có công năm 2016

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi người có công năm 2016

16/03/2018
Ngày 16/3/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn số 1022/LĐTBXH-KHTC gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Công khai quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi người có công năm 2016
Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

16/03/2018
Ngày 16/3/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn số 1023/LĐTBXH-KHTC gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
Công khai tài chính trong phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Công khai tài chính trong phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

21/02/2018
Ngày 21/2/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 640/LĐTBXH-KHTC về Công khai tài chính trong phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Công khai tài chính trong phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Công khai tài chính trong phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

21/02/2018
Ngày 21/2/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 640/LĐTBXH-KHTC về Công khai tài chính trong phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018