Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

Phân tích chính sách phát triển xã hội liên quan đến lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Phân tích chính sách phát triển xã hội liên quan đến lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em

09/09/2013
Công ước LHQ về quyền trẻ em đã được hầu hết các quốc gia trên thế giới ký và phê chuẩn, trong đó có Việt Nam. Chính vì vậy mà vấn đề quyền của trẻ em đã được các quốc gia đặt lên hàng đầu trong chương trình lập pháp và được đưa vào chiến lược hoặc chương trình phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm. Công ước về quyền trẻ em cũng đã mở đường cho việc tăng cường bảo vệ trẻ em theo quan điểm hệ thống, bảo đảm cho trẻ em quyền được bảo vệ, không bị xâm hại, xao nhãng, bạo lực, bóc lột và phân biệt đối xử. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, Việt Nam đã có một số đổi mới trong chính sách phát triển xã hội liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhằm cả thiện môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho mọi trẻ em.
Giải quyết vấn đề lao động trẻ em và trẻ em lang thang trong Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Giải quyết vấn đề lao động trẻ em và trẻ em lang thang trong Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

09/09/2013
Sự phát triển của đất nước trong tương lai phụ thuộc vào việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày hôm nay. Đây là một công việc đòi hỏi kết hợp sự nỗ lực của gia đình, nhà trường và xã hội. Muốn làm tốt công tác này, trước hết cần có chủ trương, chính sách đúng đắn ở tầm vĩ mô, tiếp đó là tổ chức thực hiện chặt chẽ, có bài bản ở cơ sở.
Bảo đảm quyền lợi cho người làm công ở nông thôn nước ta hiện nay

Bảo đảm quyền lợi cho người làm công ở nông thôn nước ta hiện nay

22/08/2013
Cho đến nay, chúng ta chưa hình thành quan niệm về “đội ngũ lao động làm công ở nông thôn”, nên mới chỉ có những chính sách, biện pháp cho nhóm “lao động nhập cư” hay “lao động ngoại tỉnh”, mà chưa có chính sách chung cho cả đội ngũ này, gồm: lao động nhập cư và những người làm công “ly nông bất ly hương”.
Giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển bền vững và hội nhập kinh tế

Giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển bền vững và hội nhập kinh tế

19/08/2013
Bình đẳng giới luôn là mục tiêu quan trọng và nhất quán được Đảng và Nhà nước ta quan tâm thực hiện trong những năm qua. Đặc biệt quan tâm tới công tác cán bộ nữ, tạo điều kiện, bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng cán bộ nữ, thể hiện qua nhiều nghị quyết, chỉ thị được ban hành.
Nội dung và yêu cầu cơ bản trong quản lý Nhà nước các dịch vụ cơ bản đối với người nghèo

Nội dung và yêu cầu cơ bản trong quản lý Nhà nước các dịch vụ cơ bản đối với người nghèo

12/08/2013
Quản lý Nhà nước (QLNN) nhằm phát triển các dịch vụ cơ bản đối với người nghèo là một loạt các biện pháp quản lý nhằm định hướng, điều chỉnh các quan hệ xã hội, các tổ chức toàn thể, người dân nhằm mục tiêu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo công bằng và xóa đói giảm nghèo.
Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho lao động nữ

Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho lao động nữ

02/08/2013
Trong 5 năm qua, bên cạnh việc tích cực tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, các cấp Công đoàn trong cả nước đã chủ động áp dụng đúng các chế độ, chính sách đối với lao động nữ, tạo việc làm, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng đời sống cho lao động nữ.
Tiếp tục chăm lo, giúp đỡ người có công với cách mạng

Tiếp tục chăm lo, giúp đỡ người có công với cách mạng

27/07/2013
Chăm sóc người có công với cách mạng vừa là trách nhiệm, vừa là đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đặc biệt quan tâm thực hiện công tác quan trọng này.
Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục Nghề nghiệp - Cách tiếp cận Khung lý thuyết

Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục Nghề nghiệp - Cách tiếp cận Khung lý thuyết

24/07/2013
Theo Luật giáo dục Việt Nam (2006), giáo dục nghề nghiệp (GDNN) là một phân hệ trong hệ thống giáo dục quốc dân, gồm dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp. Vì vậy, đổi mới căn bản và toàn diện GDNN gắn với chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam theo nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng