Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THANH TRA LĐXH

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại 7 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại 7 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội

19/03/2019
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại 7 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội
Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại dự án xây dựng Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại dự án xây dựng Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình

19/03/2019
Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản tại dự án xây dựng Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại 13 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại 13 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

19/03/2019
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại 13 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định