Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Vụ Bình đẳng giới tổng kết công tác năm 2009

11/01/2010

Sáng ngày 8/01/2010, Vụ Bình đẳng giới đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và bàn phương hướng hoạt động năm 2010. Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hoà đã đến dự hội nghị.

Theo báo cáo của Vụ, năm 2009 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng liên quan tới công tác bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ ở trong nước và quốc tế. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ và sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị chức năng trong Bộ, tập thể lãnh đạo và cán bộ của Vụ Bình đẳng giới đã có nhiều nỗ lực và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2009 đã được phê duyệt.

Về cơ bản, Vụ đã hoàn thành kế hoạch tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong năm 2009 như: Tham mưu cho lãnh đạo Bộ bổ sung, chỉnh lý, trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; xây dựng Đề án kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở UBND cấp tỉnh và cấp huyện trình lãnh đạo Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về việc kiện toàn, thành lập Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thuộc UBND cấp tỉnh và huyện, tạo điều kiện gắn kết giữa công tác quản lý Nhà nước về bình đẳng giới với công tác vì sự tiến bộ phụ nữ ở địa phương; xây dựng Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 và Chương trình Mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015…

Về hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, Vụ đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành và các tổ chức quốc tế tổ chức hơn 10 hội thảo, tập huấn với nhiều nội dung, hình thức phong phú, trong đó chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ thực thi nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bình đẳng giới. Về công tác kiểm tra, giám sát, Vụ đã tổ chức các đoàn công tác đi nắm tình hình thực hiện Luật Bình đẳng giới tại một số địa phương như: Cần Thơ, Ninh Bình, Đắc Lắc, Hà Nam, Thái Nguyên, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh…

Về hoạt động hợp tác quốc tế, trong năm 2009, Vụ đã chuẩn bị nội dung để lãnh đạo Bộ, Uỷ ban Quốc gia tham dự hoặc cử cán bộ Vụ tham dự 18 đoàn công tác ra nước ngoài, chủ yếu là trên ba diễn đàn chính: Liên hợp quốc, APEC và ASEAN.

Năm 2010, Vụ sẽ tập trung hoàn thành việc xây dựng Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 và nhất là Chương trình Mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 đảm bảo đúng tiến độ đề ra; Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, giáo dục về Luật Bình đẳng giới; các nghị định của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật Bình đẳng giới và các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tập trung nghiên cứu, tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2001 – 2010… ./.


Xem