Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình hợp tác chung về Bình đẳng giới giữa Việt Nam và Liên hợp quốc

17/12/2009

Sáng ngày 16/12/2009, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình hợp tác chung về Bình đẳng giới giữa Việt Nam và Liên hợp quốc (Dự án Ô). Đến dự, có đại biểu Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch; Tổng cục Thống kê và đại diện của Liên hợp quốc; Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam.

Nhìn li tiến độ thc hin d án trong năm va qua, Th Trưởng Nguyn Thanh Hoà đã đánh giá cao nhng thành công ban đầu cũng như ghi nhn nhng đóng góp ca các bên tham gia d án, c th: B Lao động- Thương binh và Xã hi; B Kế hoch và Đầu tư; B Văn hoá-Th thao và Du lch và Tng cc Thng kê trong vic qun lý điu phi 3 d án thành phn do UNIFEM, UNFPA và UNDP thc hin. Đứng trước nhng khó khăn và thách thc ln trong vic thc hin d án, Th trưởng cho rng, ti hi ngh các bên nên đi đến thng nht v mt kế hoch hot động cũng như nhìn nhn li nhng mt hn chế, để t đó khc phc, rút kinh nghim, cùng tiến hành các hot động chung sau này.

Thay mt cho các cơ quan ca Liên hp quc, ông Bruce Campbell, Trưởng đại din Qu Dân s Liên hp quc ti Vit Nam đã cm ơn B Lao động- Thương binh và Xã hi đã t chc cuc hp này. Sau khi xem xét nhng báo cáo tiến độ thc hin trong năm, ông nhn định bên cnh nhng khó khăn thách thc như thi gian thc hin d án còn ít( t tháng 4/2009); nhng thay đổi v mt nhân s… nhưng các cơ quan ca hai bên đã có nhng c gng, và chúng ta nên t hào vi nhng kết qu đã đạt được, đặc bit đã tăng cường cng c mi quan h gia các bên trong vic phi hp các hot động chung; hot động thông tin v bình gii và bo lc gia đình đã được ci thin; thc hin gii ngân được 72% s kinh phí chương trình ca năm 2009.

Trong hi ngh, các bên cũng đã bàn bc và đi đến thng nht v nhng kế hoch hot động ca năm 2010, theo đó, các bên trong d án s tiến hành 43 hot động chính, trong đó B Lao động- Thương binh và Xã hi s thc hin 25 hot động; B Văn hoá- Th thao và Du lch 7 hot động; Tng cc Thng kê 8 hot động, và có 3 hot động chung ca c 3 cơ quan. D tính tng kinh phí thc hin là gn 2 triu USD.

Kết thúc bui hp, Th trưởng Nguyn Thanh Hoà đã chúc sc kho, hnh phúc trong năm mi sp đến, ti các đại biu ca Liên hp quc và mong mun trong năm ti, hai bên s tăng cường hp tác và phát trin hơn na.

Được biết, Chương trình hp tác chung v Bình đẳng gii được xây dng nhm nâng cao năng lc lãnh đạo ca các cơ quan trung ương và địa phương, các cơ quan liên quan nhm thc hin giám sát, đánh giá và báo cáo hiu qu v thc thi Lut Bình đẳng gii và Lut Phòng chng Bo lc gia đình. Chương trình có tng s vn là 4.683.516 USD, trong đó, Chính ph Tây Ban Nha tài tr 4.500.000 USD, chương trình bt đầu t tháng 4/2009 và kết thúc vào tháng 4/2012./.

Xem