Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị về cách tiếp cận mới về nghèo trẻ em ở Việt Nam

26/11/2009

Trong hai ngày 26-27/11/2009, tại Hà Nội, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức hội nghị nhằm đưa cách tiếp cận mới về vấn đề nghèo ở trẻ em vào trong các chính sách cụ thể, góp phần hoàn thiện chính sách an sinh xã hội cho trẻ em Việt Nam. Tới dự, có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng; ông Nguyễn Bích Đạt, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; TS Festo Kavishe, Phó Giám đốc UNICEF khu vực Đông á và Thái Bình Dương; cùng đại diện các ban ngành của trung ương, địa phương và đại diện các chuyên gia, tổ chức đến từ các trường đại học quốc tế.

Phát biu khai mc, B trưởng Nguyn Th Kim Ngân cho rng, trong nhng năm qua, thc hin chính sách đổi mi ca Đảng và Nhà nước, nn kinh tế Vit Nam đã có bước tăng trưởng nhanh, đời sng ca người dân tng bước được ci thin, tr em ngày càng được bo v, chăm sóc và giáo dc tt hơn. Điu này cũng đã được khng định trong các ch trương, chính sách và trong chiến lược, kế hoch phát trin kinh tế- xã hi ca các cp, các ngành theo hướng tiếp cn da trên nhu cu và đáp ng các quyn cơ bn ca tr em.

Tuy nhiên, Vit Nam vn là mt nước đang phát trin, mc thu nhp bình quân đầu người thp; t l h nghèo tuy đã gim nhanh song chưa tht s bn vng; điu kin sng và sn xut các xã nghèo, xã min núi còn gp nhiu khó khăn; khong cách chênh lch v thu nhp và mc sng gia thành th và nông thôn, gia đồng bng và min núi có xu hướng gia tăng. Tác động ca nghèo đói đến tr em s nghiêm trng hơn vì các em b nh hưởng khác bit hơn so vi người trưởng thành. Nghèo đói s nh hưởng trc tiếp đến s phát trin v th cht, trí tu, tình cm ca các em, t đó hn chế tim năng và s phát trin ca tr. Nghèo đói thường vn hành như mt vòng lun qun, vì nếu các em ln lên trong nghèo đói thì nhiu kh năng các em s phi tiếp tc chu cnh nghèo khi trưởng thành. Do đó, gim nghèo tr em tuy là mt mc tiêu ngn hn nhng li có du n quan trng trong thi gian dài.

T năm 2006, B Lao động- Thương binh và Xã hi đã ch trì phi hp vi Tng cc Thng kê, UNICEF và các b, ngành có liên quan vi s h tr k thut ca Trường Đại hc Maastricht (Hà Lan) tiến hành xây dng mt phương pháp tiếp cn đa chiu trong tìm hiu và đánh giá vn đề nghèo ca tr em Vit Nam vi mc tiêu xác định rõ bn cht ca vn đề nghèo ca tr em và tăng cường căn c thc tin để phc v cho công tác hoch định chính sách quc gia v tình trng nghèo ca tr em. Vic áp dng phương pháp tiếp cn đa chiu cho thy, khong 1/3 s tr em dưới 16 tui ca Vit Nam (7 triu em) có th xác định là nghèo, cao hơn t l nghèo tr em tính theo phương pháp thông thường. Do vy, B trưởng mong mun thông qua hi ngh này, mi người s có s hiu biết chung v phương pháp tiếp cn và đánh giá đa chiu v nghèo đói tr em. T đó, nâng cao cơ hi và hn chế khong trng v gim nghèo tr em trong các Chương trình mc tiêu quc gia v gim nghèo; Chương trình 135; Chương trình Hành động quc gia v tr em và các chương trình mc tiêu khác. Đồng thi, vi s tâm huyết và quyết tâm ca các đại biu, hy vng s có nhng gii pháp và chính sách tt nht nhm đẩy lùi nghèo đói, mang li mt tương lai tt đẹp cho mi tr em.

Trong hai ngày din ra hi ngh, các đại biu s được nghe các chuyên gia trong và ngoài nước trình bày các ni dung: Các ý tưởng tiên phong v nghèo tr em; Nghèo tr em, khái nim và các hàm ý cho tr em khu vc Đông á; Quá trình nghiên cu xây dng phương pháp tiếp cn đa chiu v nghèo tr em Vit Nam; Đo lường nghèo tr em đa chiu ti Vit Nam, phương pháp và kết lun chính sách; Nhng cuc đời tr thơ, tri nghim ca tr em v nghèo, nguyn vng và trin vng ca tr trong tương lai; áp dng cách tiếp cn nghèo tr em vào Kế hoch Hành động quc gia vì tr em giai đon 2011-2020; Lng ghép các mc tiêu phát trin tr em vào kế hoch phát trin kinh tế- xã hi giai đon 2006-2010 và định hướng cho giai đon tiếp theo; Bo tr xã hi ly tr em làm trung tâm và nhng ưu tiên phát trin kinh tế ca quc gia; Chiến lược bo tr xã hi quc gia có th đáp ng phm vi nào đối vi nghèo tr em đa chiu; Nhng thách thc còn tn ti và nhng bước tiếp theo trong vic gii quyết nghèo tr em Vit Nam.

Hng Phượng

Xem