Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Khánh Hoà triển khai Chương trình Hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

29/10/2009

Theo số liệu báo cáo của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, đến nay, toàn tỉnh có 1.450 người nhiễm HIV, trong đó 93 trẻ em (12 em có hồ sơ quản lý) và khoảng 800 em có nguy cơ nhiễm cao (bao gồm các em mồ côi do bố và mẹ hoặc bố hoặc mẹ chết vì lý do liên quan đến HIV/AIDS, trẻ sống với bố, mẹ và người nuôi dưỡng nhiệm HIV, trẻ bị xâm hại tình dục, trẻ lang thang…) tại 7/9 huyện/thị/thành phố, 107/140 xã, phường.

Thc hin Quyết định 84 ca Th tướng Chính ph v phê duyt kế hoch hành động quc gia vì tr em b nh hưởng bi HIV/AIDS đến năm 2010, tm nhìn đến 2020 và được s ch đạo ca UBND tnh, S Lao động- Thương binh và Xã hi đã phi hp vi các S Y tế, Giáo dc và Đào to, Tài chính… tham mưu cho UBND tnh ký Quyết định s 2167 ban hành kế hoch hành động vì tr em b nh hưởng bi HIV/AIDS đến năm 2010 và tm nhìn đến năm 2020 trên địa bàn tnh vi các mc tiêu chính là:

Đến hết năm 2010, tăng cường kh năng tiếp cn các dch v chăm sóc sc kho, giáo dc, chính sách xã hi cho tr em b nh hưởng bi HIV/AIDS; hình thành dch v cn thiết có cht lượng cao và thân thin đối vi các em; to môi trường xã hi thun li cho công tác này. Đến năm 2020, bo đảm tt c các em b nh hưởng bi HIV/AIDS đều được chăm sóc, tư vn thích hp, tiếp cn vi giáo dc hoc được h tr hc ngh, hưởng các chính sách xã hi theo quy định hin hành, sng an toàn cùng vi b, m, anh, ch em rut hoc người thân trc h hoc được sng trong các cơ s chăm sóc thay thế; được chn đoán, điu tr các bnh có liên quan đến HIV/AIDS.

Các gii pháp thc hin là: Tăng cường s lãnh đạo ca các cp u Đảng, s ch đạo ca các cp chính quyn đối vi công tác d phòng, chăm sóc, tư vn cho tr em b nh hưởng; Đẩy mnh các hot động truyn thông, tư vn và phát trin các dch v xã hi cho tr b nh hưởng bi HIV/AIDS như t chc tư vn cng đồng, mô hình câu lc b bo v tr em trước đại dch HIV/AIDS nhm nâng cao nhn thc hiu biết ca người dân trong vic phòng chng HIV nói chung và chương trình vì tr em b nh hưởng nói riêng; Khuyến khích các t chc, cá nhân, người nhim HIV và gia đình tham gia hot động d phòng, chăm sóc, điu tr và tư vn cho tr em có nguy cơ cao nhim HIV; Tăng cường và h tr các hot động chng k th, phân bit đối x vi gia đình, tr em b nh hưởng bi HIV/AIDS và người chăm sóc các em…

Xem