Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội nghị triển khai Kế hoạch Hành động Quốc gia Vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

23/09/2009

Trong hai ngày 22-23/9/2009, tại thành phố Hải Dương, Chính phủ Việt Nam, đại diện là các Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và các tổ chức phi Chính phủ khác tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch Hành động Quốc gia Vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg ngày 4/6/2009 nhằm cùng nhau thể hiện cam kết hỗ trợ của mình dành cho trẻ em và các gia đình bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại Việt Nam. Tới dự, có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện các ban, ngành liên quan của 21 tỉnh, thành trong cả nước.

Phát biu ti l khai mc, B trưởng Nguyn Th Kim Ngân cho rng, đại dch HIV/AIDS không ch tác động đến quá trình phát trin kinh tế- văn hoá- xã hi ca mi quc gia mà còn nh hưởng đến cuc sng và s phát trin toàn din ca tr em. Tr em là đối tượng phi gánh chu nhiu hu qu nng n do HIV/AIDS gây ra. Nhng nhóm quyn cơ bn ca các em đều b đại dch tác động làm hn chế, thm chí làm mt đi mà đáng l ra các em phi được hưởng. Theo thng kê, Vit Nam hin có 143.000 tr em b mt cha hoc m hoc c cha và m do AIDS. HIV/AIDS thường được nhìn nhn là vn đề ca người ln, vì vy tr em và các nhu cu ca tr d b b qua. Khi cha m b bnh hay qua đời, tr em là người đầu tiên phi gánh chu hu qu, không được đến trường, b cng đồng xa lánh. Cá bit có em b b rơi, b đưa vào các trung tâm sng tp trung hay buc phi sng trên đường ph. Điu này đã khiến cho các en có nhiu nguy cơ b lây nhim HIV.

Kế hoch Hành động Quc gia này ra đời s góp phn tăng cường khung pháp lý v phòng, chng HIV/AIDS và bo đảm cho tr em b nh hưởng được chăm sóc tt hơn, được hoà nhp vi cng đồng, không b phân bit đối x, to s tiếp cn công bng trong d phòng và điu tr HIV/AIDS. Bên cnh vic tp trung chăm sóc và điu tr tr b nhim, chúng ta còn phi đặc bit quan tâm đến các đối tượng tr em có nguy cơ cao. Mc tiêu chung ca kế hoch là đảm bo đến năm 2020, các nhu cu ca phn ln tr em b nh hưởng bi HIV/AIDS s được đáp ng. Kế hoch cũng đưa ra mt l trình hướng dn các cơ quan có liên quan, các nhà tài tr, các t chc phi Chính ph và cng đồng xã hi v vic cung cp và ci thin công tác chăm sóc tr em và các gia đình b nh hưởng bi HIV/AIDS.

Kế hoch Hành động Quc gia cũng chính thc hoá cam kết ca Chính ph trong vic bo v các quyn ca tr em b nh hưởng bi HIV/AIDS. Đây là cách tiếp cn toàn din đầu tiên ca Vit Nam trong vic xem xét, gii quyết nhu cu ca tr em b nh hưởng bi HIV trên toàn quc. Do vy, để trin khai thc hin có hiu qu, B trưởng đề ngh ti hi ngh này, các đại biu hãy cùng nhau tho lun, tìm các gii pháp phù hp, la chn nhng hot động ưu tiên cn làm trước và l trình cho nhng hot động tiếp theo, áp dng kinh nghim và s tr giúp ca các t chc quc tế. B Lao động- Thương binh và Xã hi s cùng vi B Giáo dc và Đào to, B Y tế xây dng kế hoch chi tiết cho tng B nhưng mang tính phi hp liên ngành để thc hin.

Ông Jesper Morch, Trưởng đại din UNICEF ti Vit Nam đánh giá cao tính kh thi, tm quan trng ca bn kế hoch và cam kết cùng chung tay h tr Vit Nam trong vic bo v tr em d b tn thương bi HIV.

Tiếp đó, các đại biu đã được nghe đại din 3 b đồng t chc trình bày định hướng kế hoch ca ngành; đại din lãnh đạo hai tnh Qung Ninh và Khánh Hoà chia s kinh nghim xây dng và cam kết thc hin kế hoch.

Sau đó, các đại biu đã tiến hành tho lun xung quanh các vn đề: Vic xây dng các h thng qun lý, dch v; hot động can thip, điu phi; s tham gia ca xã hi.

Hng Phượng

Xem