Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Xoá đói giảm nghèo sẽ về đích sớm Xoá đói giảm nghèo sẽ về đích sớm Xoá đói giảm nghèo sẽ về đích sớm Xoá đói giảm nghèo sẽ về đích sớm Xoá đói giảm nghèo sẽ về đích sớm

20/08/2004

Nghèo đói là vấn đề bức xúc có tính toàn cầu. Hiện nay có khoảng trên 20% dân số thế giới đang sống dưới ngưỡng nghèo đói. Ơ nước ta, trong những năm đầu Thập niên 90 của Thế kỹ 20 có tỷ lệ nghèo đói chiếm khoảng 30%.

Nghèo đói là vấn đề bức xúc có tính toàn cầu. Hiện nay có khoảng trên 20% dân số thế giới đang sống dưới ngưỡng nghèo đói. Ơ nước ta, trong những năm đầu Thập niên 90 của Thế kỹ 20 có tỷ lệ nghèo đói chiếm khoảng 30%. Sự phân hóa giàu nghèo càng bộc lộ rõ nét và trở nên bức xúc trong thời kỳ đầu khi đất nước ta chuyển đổi nền kinh tế, một bộ phận lớn những người yếu thế trong xã hội có cuộc sống hết sức khó khăn, vất vả. Cũng từ đó, phong trào xóa đói, giảm nghèo được thực hiện rộng khắp các địa phương, mà khởi nguồn từ thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai năm 1992. Với chức năng là cơ quan hoạch định chính sách và quản lý đối tượng thuộc diện nghèo đói, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chủ động hướng dẫn các địa phương xây dựng và triển khai chương trình xóa đói giảm nghèo, tổ chức thành lập Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo ở c 3 cấp tỉnh, huyện và xã. Mặt khác, Bộ chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng chương trình quốc gia về xóa đói giảm nghèo. Xóa đói, giảm nghèo đã trở thành một nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước ta và đưa thành chỉ tiêu phấn đấu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm. Ngày 23/7/1998, Chính phủ đã chính thức phê duyệt và quyết định Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo là một trong 7 chương trình mục tiêu quốc gia. Điều này đánh dấu bước chuyển biến tích cực về nhận thức, về chỉ đạo, điều hành trong việc thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ đói nghèo. Đặc biệt trong 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc làm, cả nước đã giảm được 93,4 vạn hộ nghèo (từ 2,804 triệu hộ đầu năm 2001 xuống còn 1,867 triệu hộ), bình quân mỗi năm giảm khoảng 31 vạn hộ, vượt mục tiêu chương trình đề ra là mỗi năm giảm từ 28-30 vạn hộ. Tổng nguồn vốn huy động cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo khoảng 15000 tỷ đồng, trong đó vốn tín dụng khoảng 9000 tỷ đồng. Từ năm 1999, ngoài nguồn vốn tín dụng, Chính phủ đầu tư trực tiếp cho chương trình từ 700 đến 1000 tỷ đồng hàng năm để hỗ trợ cho các xã nghèo tập trung 6 nội dung cơ bản: đầu tư hạ tầng cơ sở; hỗ trợ phát triển sản xuất; phát triển ngành nghề; hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn; định canh, định cư, di dân kinh tế mới; hướng dẫn người nghèo cách làm ăn; và đào tạo cán bộ làm công tác xoá đói giảm nghèo. Trong những năm gần đây, trợ giúp hộ nghèo về nhà ở được các địa phương đặc biệt quan tâm và xác định như một hướng đột phá để đảm bảo an ninh, an toàn cuộc sống cho người dân (cả nước có khoảng 900 ngàn hộ nghèo cần được trợ giúp về nhà ở bằng 42,48% hộ nghèo); đến nay đã hỗ trợ trên 150 ngàn hộ nghèo về nhà ở (sửa chữa và làm mới) với tổng kinh phí trên 600 tỷ đồng. Tín dụng cho người nghèo đã quản lý giải ngân khoảng 9000 tỷ đồng, đến nay đã có 3,7 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn; trên 3 triệu lượt người nghèo được tập huấn, hướng dẫn cách làm ăn. Trên 10 năm thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 12 triệu lượt người nghèo , 7,5 triệu lượt người được cấp giấy chứng nhận khám chữa bệnh miễn phí; 7 triệu lượt học sinh được miễn giảm học phí và 4 triệu lượt học sinh được cấp sách giáo khoa… Phong trào xóa đói giảm nghèo được các tổ chức quần chúng như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên… coi xóa đói giảm nghèo là một nội dung hoạt động quan trọng của tổ chức Hội. Họ có vai trò rất tích cực trong huy động nguồn lực, hướng dẫn cách làm ăn, chuyển giao kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ vốn, giống, công lao động cho người nghèo. Các phong trào “phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”, “ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” của Hội Phụ nữ; phong trào “Thanh niên lập nghiệp” của đoàn Thanh niên; “Tình làng nghĩa xóm” của Hội Nông dân… đã huy động được nguồn vốn hàng trăm tỷ đồng trợ gíup cho người nghèo. Trong quá trình thực hiện chương trình, nhiều mô hình, cách làm mới được nhân lên tạo được bước đột phá, như mô hình xoá đói giảm nghèo theo công thức “một mái nhà, một bể nước, một con bò”; mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, xã
Xem