Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thực hiện tăng trưởng xanh trong lĩnh vực lao động và xã hội

05/07/2019

Ngày 23/5/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 710/QĐ-BLĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn 2030.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm hoàn thiện chính sách lao động và xã hội phù hợp với Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh; góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Phát triển việc làm xanh và đào tạo nghề xanhtrong quá trình thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởngdựa trên công nghệ xanh, phù hợp; góp phần bảo vệ, cải thiện môi trường, thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việc thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội dựa trên cơ sở lồng ghép và tận dụng mọi nguồn lực, phát huy nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ quốc tế trong lĩnh vực tăng trưởng xanh.

Căn cứ nội dung hoạt động được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch hành động với các nhiệm vụ chủ yếu sau:

(1) Hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách

- Rà soát, đánh giá hệ thống pháp luật hiện hành và đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Hoàn thiện chính sách việc làm phù hợp với Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh nhằm khuyến khích tạo việc làm xanh và bền vững; xây dựng chính sách hỗ trợ tạo việc làm xanh và hỗ trợ chuyển đổi việc làm, phát triển sinh kế bền vững cho người dân, đặc biệt là người lao động bị tác động của biến đổi khí hậu, các sự cố, thảm họa môi trường và lao động có đất phải chuyển đổi mục đích sử dụng.

- Hoàn thiện chính sách giáo dục nghề nghiệp phù hợp với định hướng tăng trưởng xanh; xây dựng tiêu chuẩn xanh đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và xây dựng chương trình đào tạo nghề xanh.

- Hoàn thiện chính sách an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với định hướng tăng trưởng xanh để khuyến khích doanh nghiệp, người dân ứng dụng các thiết bị và công nghệ xanh vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hoàn thiện chính sách trợ giúp xã hội trong tạo việc làm xanh, học nghề xanh cho người thu nhập thấp, người dân tộc thiểu số, người dân cư trú ở các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương khác.

(2) Đào tạo nhân lực

- Tập huấn cho cán bộ của ngành về việc lồng ghép các mục tiêu tăng trưởng xanh vào việc xây dựng các chính sách lao động và xã hội.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũnhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp có đủ kiến thức và kỹ năng về xanh hóa giáo dục nghề nghiệp, tổ chức đào tạo các nghề xanh cho nền kinh tế.

- Tổ chức hỗ trợ đào tạo nhân lực kỹ thuật trong các ngành nghề thuộc khu vực kinh tế xanh.

- Tổ chức thực hiện các chính sách khuyến khích tạo việc làm xanh

(3) Nghiên cứu khoa học

- Nghiên cứu xác định tiêu chí việc làm xanh, nghề xanh, kỹ năng xanh, các chỉ tiêu giám sát và đánh giá tình hình phát triển việc làm xanh, đào tạo nghề xanh, nghề xanh và kỹ năng xanh.

- Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí giám sát và đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Nghiên cứu, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và dự báo xu hướng phát triển việc làm xanh, nhu cầu kỹ năng xanh của nền kinh tế.

(4) Truyền thông, nâng cao nhận thức

- Tăng cường tuyên truyền, nângcao nhận thức cho người lao động về tăng trưởng xanh, việc làm xanh và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên tại nơi làm việc.

(5) Hiện đại hóa hệ thống quản lý

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội đáp ứng yêu cầu quản lý trong kỷ nguyên số vì mục tiêu phát triển xanh và bền vững.

(6) Đầu tư và mua sắm, chi tiêu công

Xây dựng hướng dẫn và tổ chức thực hiện đầu tư và mua sắm, chi tiêu công trong xây dựng và hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị làm việc của Bộ theo tiêu chuẩn kinh tế xanh.

Toàn văn Kế hoạch tải tại đây

Xem