Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kết luận thanh tra tại Tổng công ty Vận tải Hà Nội và một số đơn vị thành viên

05/07/2019

Kết luận thanh tra tại Tổng công ty Vận tải Hà Nội và một số đơn vị thành viên

Kết luận Thanh tra số 99/KL-TTr: Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Công ty mẹ - Tổng công ty Vận tải Hà Nội

Kết luận Thanh tra số 100/KL-TTr: Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội

Kết luận Thanh tra số 101/KL-TTr: Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Công ty TNHH phát triển Giảng Võ

 

Xem