Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Tổng Công ty Khoáng sản - TKV và một số công ty thành viên

03/07/2019

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Tổng Công ty Khoáng sản - TKV và một số công ty thành viên

Kết luận Thanh tra số 91/KL-TTr: Việc chấp hành các quy định của Pháp luật lao động tại Công ty mẹ - Tổng Công ty Khoáng sản - TKV

Kết luận Thanh tra số 92/KL-TTr: Việc chấp hành các quy định của Pháp luật lao động tại Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng

Kết luận Thanh tra số 93/KL-TTr: Việc chấp hành các quy định của Pháp luật lao động tại Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh

Kết luận Thanh tra số 94/KL-TTr: Việc chấp hành các quy định của Pháp luật lao động tại Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai

Kết luận Thanh tra số 95/KL-TTr: Việc chấp hành các quy định của Pháp luật lao động tại Công ty Công ty cổ phần Du lịch và thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico

Kết luận Thanh tra số 96/KL-TTr: Việc chấp hành các quy định của Pháp luật lao động tại Công ty cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico

Kết luận Thanh tra số 97/KL-TTr: Việc chấp hành các quy định của Pháp luật lao động tại Công ty cổ phần Đất hiếm Lai Châu – Vimico

Kết luận Thanh tra số 98/KL-TTr: Việc chấp hành các quy định của Pháp luật lao động tại Công ty cổ phần Vận tải – Dịch vụ hàng hóa Hà Nội

 

Xem