Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại một số đơn vị tỉnh Hòa Bình

02/07/2019

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại một số đơn vị tỉnh Hòa Bình

Kết luận Thanh tra số 102/KL-TTr: Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Kết luận Thanh tra số 103/KL-TTr: Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

Kết luận Thanh tra số 104/KL-TTr: Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng nghề Sông Đà

Kết luận Thanh tra số 105/KL-TTr: Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kinh thuật Công nghiệp Hòa Bình

Kết luận Thanh tra số 106/KL-TTr: Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình

Kết luận Thanh tra số 107/KL-TTr: Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Kết luận Thanh tra số 108/KL-TTr: Kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp tại tỉnh Hòa Bình

 

Xem