Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Xác định tiền lương làm thêm giờ phải trả cho người lao động

05/06/2019

Anh Nguyễn Văn Hóa - Q1, TPHCM hỏi: Quy chế lương của công ty tôi quy định tiền lương của các nhân viên có chức danh từ trợ lý trưởng phòng trở lên được giả định là đã bao gồm tiền lương làm thêm giờ. Tuy nhiên, khi nhân viên có chức danh từ trợ lý trưởng phòng trở lên làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương thì công ty sẽ bố trí cho nhân viên nghỉ bù nếu nhân viên có nguyện vọng (nghỉ bù nửa ngày nếu thời giờ làm thêm ít hơn 4 tiếng, nghỉ bù nguyên ngày nếu thời giờ làm thêm từ 4 tiếng trở lên). Trong hợp đồng thì không có quy định việc này.

Do quy chế lương nên các nhân viên có chức danh từ trợ lý trưởng phòng trở lên làm thêm giờ sẽ không được tính tiền tăng ca vào những ngày thường và ngày nghỉ. Vậy, công ty quy định như vậy có đúng không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của Bộ luật Lao động thì có ba hình thức trả lương cho người lao động gồm tiền lương theo thời gian, tiền lương theo sản phẩm và tiền lương khoán. Trong đó, tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 25 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động thì người lao động hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động.

Theo nội dung câu hỏi thì ông chưa nêu rõ hình thức trả lương của công ty. Vì vậy, đề nghị ông rà soát lại hợp đồng lao động đã ký với người sử dụng lao động; trường hợp công ty áp dụng hình thức trả lương theo thời gian thì công ty phải trả tiền lương làm thêm giờ khi người lao động làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường.

 

Xem