Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hướng dẫn cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động

04/06/2019

Công ty TNHH Tốc độ xanh được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động số 53/LĐTBXH-GP cấp ngày 31/8/2015, có hiệu lực 36 tháng kể từ ngày cấp (đến nay đã hết hạn). Hiện tại giấy phép đã được gia hạn lần đầu có hiệu lực đến hết ngày 30/8/2020 (việc cấp và gia hạn theo quy định tại Nghị định 55/2013/NĐ-CP). Doanh nghiệp sau khi nghiên cứu Nghị định số 29/2019/NĐ-CP, tôi có một số thắc mắc về nghị định như sau:

1. Về Khoản 2, Điều 27:
"Điều 27. Quy định chuyển tiếp .
... 2. Doanh nghiệp đã được cấp phép thuộc trường hợp gia hạn, cấp lại giấy phép theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định này thì thực hiện cấp giấy phép mới theo quy định tại Nghị định này".
Xin hỏi, doanh nghiệp được cấp phép hoạt động theo quy định tại Nghị định 55/2013/NĐ-CP, vậy theo quy định tại Nghị định 29/2019/NĐ-CP, doanh nghiệp phải thực hiện cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định tại Điều 8, Điều 9 nghị định số 29/2019/NĐ-CP đúng không?
 
2. Về Khoản 1, Điều 28:
"Điều 28. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 5 năm 2019".
Xin hỏi, Nghị định 29/1019/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 5 năm 2019, vậy doanh nghiệp của tôi phải đề nghị cấp mới giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động trước hay sau ngày 5 tháng 5 năm 2019? Trường hợp được đề nghị cấp mới sau ngày 5/5/2019, thì trong thời gian bao lâu doanh nghiệp phải đề nghị cấp mới?
 
Vấn đề này, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có có Văn bản số 277/QHLĐTL-CSLĐ trả lời doanh nghiệp như sau:
1. Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 29/2012/NĐCP ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động thì các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (ngày 05 tháng 05 năm 2019) thì được tiếp tục thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động cho đến khi giấy phép hết hạn. Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp giấy phép thuộc trường hợp gia hạn, cấp lại giấy phép theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định này thì thực hiện cấp giấy phép mới theo quy định tại Nghị định này. 
 
2. Công ty TNHH Tốc độ xanh được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động số 53/LĐTBXHGP ngày 31 tháng 8 năm 2015 và Quyết định số 920/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2018 về việc gia hạn lần thứ nhất với thời hạn 24 tháng (từ ngày 31 tháng 8 năm 2018 đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2020) đối với Giấy phép số 53/LĐTBXH-GP nêu trên.
 
Căn cứ quy định nêu trên và nội dung hỏi của Công ty TNHH Tốc độ xanh thì Công ty được tiếp tục thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động cho đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2020. Sau đó, nếu tiếp tục hoạt động cho thuê lại lao động thì Công ty nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép mới (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này).
 
Trường hợp Công ty thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp (gồm: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật); giấy phép bị mất hoặc bị cháy; giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép thì Công ty nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 29/2014/NĐ-CP nêu trên và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép mới (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này).
 
Xem