Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)

01/03/2019

STT

Tên báo cáo

Năm/Kỳ báo cáo

Biểu mẫu

Số Quyết định công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

1

Tên báo cáo

…..

Tên biểu mẫu theo quy định

…../QĐ…

Ngày/Tháng/Năm

Quyết định số ……….

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem