Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của Bộ LĐ-TBXH tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

29/01/2019

Chiều ngày 28/01/2019, tại Trụ sở Bộ, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của Bộ LĐ-TBXH đã tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019. Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của Bộ LĐ-TBXH tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ và đại diện Đảng uỷ Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên…

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trịnh Minh Chí, Phó trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cho biết việc tham mưu của Ban VSTBPN Bộ cũng như Ban VSTBPN các đơn vị đã có những chuyển biến nhất định so với những năm trước, với các hoạt động tích cực và toàn diện hơn, thể hiện được vai trò trong công tác tham mưu với Lãnh đạo Bộ, các đơn vị rõ nét hơn như cải thiện cơ cấu công chức, viên chức, kiện toàn bộ máy ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; ban hành các văn bản hướng dẫn; chỉ tiêu đào tạo bồi dưỡng, phát triển đảng viên, quy hoạch; tổ chức toạ đàm cho nữ cán bộ chủ chốt của ngành; công chức, viên chức làm công tác vì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị được tham gia tập huấn nghiệp vụ; công tác kiểm tra giám sát. Các nội dung về công tác VSTBPN và bình đẳng giới đã được lồng ghép hiệu quả hơn, rõ nét hơn vào công tác cán bộ và công tác chuyên môn của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ.  

Đồng chí Lê Văn Hoạt - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu tại Hội nghị

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ rất quan tâm đến công tác đào tạo, phát triển năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức nữ đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, tham mưu trình Bộ kế hoạch đào tạo đối với công chức, viên chức nữ. Đồng thời bản thân các công chức, viên chức nữ cũng luôn có tinh thần cầu tiến. Kết quả tỷ lệ nữ trong tổng số công chức, viên chức có trình độ đào tạo sau đại học từng bước được nâng cao. Điều này thể hiện sự tự nỗ lực cũng như những cố gắng tạo điều kiện của các cơ quan đơn vị dành cho sự tiến bộ của phụ nữ của Bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trịnh Minh Chí cũng cho rằng, công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ vẫn còn những tồn tại, thách thức như tỷ lệ công chức, viên chức quản lý, lãnh đạo còn thấp, đặc biệt là công chức, viên chức nữ đứng đầu đơn vị. Nguyên nhân được chỉ ra là do nhiều cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị chưa nhận thức đầy đủ quan điểm công tác cán bộ nữ là do một bộ phận quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng và là yêu cầu khách quan; Gánh nặng công việc gia đình góp phần gây trở ngại đối với phụ nữ tham gia vào lĩnh vực quản lý, lãnh đạo; Hiện nay, các công chức, viên chức làm công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới vẫn là kiêm nhiệm do đó thời gian dành cho công tác còn chưa nhiều…

Đồng chí Đào Ngọc Thịnh - Chủ tịch Công đoàn Bộ phát biểu tại Hội nghị

Cũng theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2019, có 9 nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, bao gồm: Tuyên truyền nâng cao nhận thức quyết liệt hơn về nâng cao nhận thức giới, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho đội ngũ công chức viên chức của Bộ, trước hết là cấp uỷ và lãnh đạo đơn vị; công chức, viên chức phụ trách công tác vì sự tiến bộ phụ nữ của các đơn vị thuộc Bộ và bình đẳng giới thông qua hội thảo, tập huấn…; Ban VSTBPN  Bộ có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ. Quy rõ trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị về công tác cán bộ nữ và quy hoạch cán bộ nữ theo Thông báo kết luận số 196 – TB/TW ngày 16/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự Lãnh đạo của đảng đối với công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ trong tình hình mới, Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức, giai đoạn 2016 – 2020; Xây dựng Đề án quy hoạch và phương án kiện toàn cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thuộc Bộ, phấn đấu theo tiêu chí các đơn vị đều có cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý ở từng đơn vị trước hết tập trung vào khối Quản lý nhà nước; Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thực tiễn cho công chức, viên chức nữ theo yêu cầu của vị trí việc làm, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức. Xây dựng phương án luân chuyển, giao việc cho nữ lãnh đạo giữa các đơn vị thuộc Bộ hoặc địa phương nhằm bồi dưỡng, rèn luyện thực tiễn cho công chức, viên chức nữ theo yêu cầu nhiệm vụ để tạo nguồn cho các năm tới; Phát triển Đảng viên nữ; nghiên cứu. đề xuất các biện pháp đảm bảo cơ cấu nữ tham gia cấp uỷ các cấp, Ban chấp hành công đoàn, và đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bộ trong nhiệm kỳ mới;  Đẩy mạnh nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, xây dựng và nhân rộng mô hình hoạc động hiệu quả công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới, đồng thời đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ của Bộ…

Đại diện Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác vì sự tiến bộ phụ nữ. Theo đó, Ban VSTBPN Bộ cần phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ để quan tâm đào tạo các đồng chí cán bộ để tạo nguồn trong thời gian tới, đồng thời cần có đề xuất kiến nghị để cụ thể hoá trong đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch, để đảm bảo quyền lợi của nữ công chức, viên chức,… Ban VSTBPN Bộ cũng cần xác định khâu, điểm quan trọng để có giải pháp triển khai thiết thực; Chủ động phối hợp, tham gia các hoạt động do các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức...

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà ghi nhận những ý kiến thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sâu sắc và cụ thể. Thứ trưởng đề nghị bộ phận thường trực tiếp thu những ý kiến đó, bổ sung và hoàn thiện báo cáo của Ban. Thứ trưởng cũng thông tin thêm về việc Thủ tướng Chính phủ vừa rồi không điều chỉnh các chỉ tiêu mà chủ yếu bổ sung giải pháp để thực hiện được những chỉ tiêu đó.

Thứ trưởng chia sẻ rằng người phụ nữ đi làm cần có môi trường để sáng tạo, cống hiến, và qua đó có nguồn thu nhập. Thứ trưởng cũng kêu gọi sự chia sẻ của các đồng nghiệp nam hãy tạo điều kiện để các chị em không bị định kiến giới, tự ti, … để chị em tự tin hơn, đưa đến tinh thần phấn đấu cho các chị em.Thứ trưởng cho rằng cần phải có quy định và cần phải nghiên cứu để làm một đề án quy hoạch sử dụng,… Thứ trưởng đề nghị thường trực Ban cần tổng hợp và tiếp thu những ý kiến tại Hội nghị để báo cáo trình Bộ trưởng trong thời gian tới đây.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng biểu dương những cố gắng, đóng góp của Ban thường trực và ghi nhận những quan tâm sâu sắc của các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị. Thứ trưởng cũng lưu ý với các đơn vị một số nội dung chính: Nâng cao nhận thức tư tưởng cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và văn hoá công sở; Tăng cường trách nhiệm, sự quan tâm của người đứng đầu trong phát hiện, chế độ tuyển dụng không phân biệt nam nữ; Sử dụng và cân nhắc góc độ giới cho các nữ công chức, viên chức…; Động viên khích lệ ý chí vươn lên của cả 2 giới; Hằng năm tăng cường tập huấn hội thảo, phối hợp với các đơn vị đều có thể giúp những nội dung chương trình phối hợp phong phú hơn về nội dung và hình thức…

 

 

 

 

Xem