Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bộ LĐ-TBXH: Dấu ấn và Niềm tin

18/01/2019

Năm 2018, với sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cùng sự đồng thuận giúp đỡ của nhân dân, thấm nhuần phương châm hành động là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, năm 2019, toàn ngành LĐ-TBXH quyết tâm nỗ lực cao độ, tạo chuyển biến toàn diện, triển khai sâu rộng, đồng bộ và bứt phá, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, vững bước tự tin triển khai nhiệm vụ trong năm 2019.

Xem