Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ 08/11/2018 đến ngày 06/12/2018)

24/12/2018

Thực hiện công bố các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện thuê lại lao động.

Cục Quan hệ lao động và Tiên lương cung cấp danh sách các doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động từ 08/11/2018 đến ngày 06/12/2018 gồm:

- Danh sách doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động  từ 08/11/2018 đến ngày 06/12/2018: 01 doanh nghiệp

- Danh sách doanh nghiệp đã được gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động từ ngày 08/11/2018 đến ngày 06/12/2018: 0 doanh nghiệp

- Danh sách doanh nghiệp bị thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động từ 08/11/2018 đến ngày 06/12/2018: 0 doanh nghiệp.

Chi tiết tại File đính kèm.

 

Xem