Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

V/v thời gian làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định tại Điều 54 Luật BHXH

15/11/2018

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được công văn số 716/CV-NBTPC ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình hỏi về giải quyết chế độ hưu trí cho người lao động làm việc tại Công ty theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người lao động nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành sẽ được nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi dển đủ 60 tuổi đối với nam; khi đi 50 tuổi đến đủ 55 tuổi đối với nữ.

Như vậy, theo quy định nêu trên thị thời gian người lao động đi học không làm việc tại đơn vị, mặc dù trên thực tế có thể vẫn được đơn vị sử dụng lao động trả nguyên ương trong thời gian đi học, thì thời gian đi học không làm công việc nặng nhọc, độc hại không được tính là thời gian làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại để làm cơ sở xác định điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Công ty được biết

 

 

Xem