Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lấy ý kiến nhân dân trước khi trình khen

06/09/2018

Thực hiện quy định tại khoản 10 Điều 45 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và khoản 3 Điều 2 Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Căn cứ vào đề nghị của Tạp chí Lao động và Xã hội về việc đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Tạp chí Lao động và Xã hội giai đoạn 2013-2017. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến xem xét trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba choTạp chí Lao động và Xã hội.

Để đảm bảo chất lượng việc xét chọn và thực hiện đúng quy định về quy trình, thủ tục hồ sơ xét đề nghị xét tặng, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ thông báo đến toàn thể nhân dân để lấy ý kiến việc xét khen thưởng đối với trường hợp nêu trên. Mọi thông tin phản hồi xin gửi về Phòng Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Số 12, đường Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội), điện thoại: 024.38269552 - 0243.8243992, hoặc email: thiduakhenthuongbo@molisa.gov.vn trước ngày 16/9/2018 để tổng hợp trước khi trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

 
Xem