Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kết quả thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

17/08/2018

Hội đồng thi tuyển công chức vào làm việc tại các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông quá kết quả thi tuyển công chức (Sau khi chấm phúc khảo bài thi ) và Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2017.

Kết quả thi tuyển công chức (Sau khi chấm phúc khảo bài thi ) và Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  năm 2017. Download tại đây.

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Quyết định số 1041/QĐ-HĐTTCC ngày 09/8/2018 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Ban Phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển công chức; xét Đơn đề nghị phúc khảo của thí sinh, Ban Phúc khảo đã thực hiện phúc khảo bài thi theo quy định.

Hội đồng Thi tuyển công chức Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo biết và xem điểm phúc khảo tại Quyết định số 1072/QĐ-LĐTBXH ngày 16/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức.

 

Xem