Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đoàn công tác của Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn làm việc tại tỉnh Đắk Lắk

12/07/2018

Thực hiện Quyết định số 12-QĐ/BCĐ ngày 23/3/2018 và Kế hoạch số 13-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo bao gồm một số đơn vị thuộc Bộ LĐ-TBXH, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk vào ngày 12/7/2018.

Chương trình làm việc của Đoàn công tác diễn ra trong 01 ngày, buổi sáng Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế và làm việc tại xã Ea M'nang, huyện Cư M'gar. Buổi chiều, Đoàn công tác làm việc với Thường trực tỉnh uỷ và các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư thường trực tỉnh chủ trì.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà - Trưởng Đoàn công tác kết luận: Đoàn công tác cơ bản đồng tình với những nội dung đánh giá trong Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X của tỉnh. Báo cáo đã thể hiện rõ tinh thần tập trung, trách nhiệm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng trong việc triển khai Kế hoạch của Ban chỉ đạo TW về tổng kết 10 thực hiện NQTW7 Khóa X. Các kết quả đạt được của Nghị quyết đã được đánh giá trên nhiều mặt với số liệu cụ thể trong nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp) và về đời sống vật chất tinh thần của nông dân và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn. Đồng thời báo cáo đã nêu rõ được nguyên nhân, kết quả của những thành tựu đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại cần được khắc phục trong thời gian tới. Một số kết quả đáng ghi nhận:
- Tổng sản phẩm xã hội thời kỳ 2015-2017 bình quân tăng 4,79%/năm, trong đó ngành nông-lâm-ngư nghiệp tăng 2,74%/năm, công nghiệp-xây dựng tăng 7,37%/năm, dịch vụ tăng 5,89/năm.
- Cơ cấu kinh tế năm 2017, nông-lâm-ngư nghiệp chiếm 42,51%, công nghiệp-xây dựng chiếm 16,01%, dịch vụ chiếm 39,29%.
- Giá trị sản xuất toàn ngành thời kỳ 2015-2017 (theo giá so sánh 2010) bình quân tăng 3,46%/năm.
- Có 152/152 xã có lưới điện (đạt tỷ lệ 100%), số hộ sử dụng điện chiếm 98%; 152/152 xã có điểm bưu điện và báo đọc trong ngày.
- Năm 2017 thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn là 30,05 triệu đồng; giai đoạn 2008-2017 trung bình tăng hàng năm là 12,78% (năm 2008 là 10,18 triệu đồng). Kết quả giảm nghèo trong các giai đoạn vừa qua tương đối nhanh.
- Hệ thống trạm y tế được đầu tư tương đối đồng bộ, tỷ lệ xã, phường, thị trấn có trạm y tế đạt 100%. Duy trì tỷ lệ 100% trạm y tế có bác sỹ.
- Trong giai đoạn 2008- 2017, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 279.723 lao động (trong đó lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp là 114.588 người), bằng 102% kế hoạch của giai đoạn.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn nhất định như:
- Kinh tế nông thôn tuy có chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và công nghiệp xây dựng nhưng diễn ra còn chậm, sản xuất nông nghiệp vẫn là hoạt động sản xuất chính ở nông thôn, công nghiệp, dịch vụ chưa đủ sức thu hút, tạo nhiều việc làm để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn.
- Nền nông nghiệp phát triển chưa ổn định và bền vững, sản phẩm hàng hóa chưa tập trung, phương thức, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, lạc hậu; chất lượng và sức cạnh tranh thấp, chưa gắn với thị trường tiêu thụ;
- Kết cấu hạ tầng theo yêu cầu phát triển một nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại còn yếu, nhất là hạ tầng đáp ứng sản xuất công nghệ cao.
- Đời sống của người nông dân nhìn chung vẫn còn ở mức thấp, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp thuần túy, giá trị gia tăng thấp, đời sống của người nông dân ở vùng khó khăn chậm được cải thiện.
- Vẫn còn tình trạng người nông dân thiếu việc làm, chủ yếu theo thời vụ; khả năng tìm kiếm việc làm khó, trong khi nhu cầu việc làm ngày càng tăng cao.
- Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch chậm, công nghiệp, thương mại, dịch vụ nông thôn đang chiếm tỷ trọng thấp; các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ ở nông thôn chậm đổi mới và hoạt động hiệu quả chưa cao.
Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà và các thành viên Đoàn công tác đã trao đổi với địa phương về một số nội dung, giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra.
Đối với một số kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Đoàn công tác sẽ tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo trong quá trình xây dựng báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện NQTW7 khóa X trong phạm vi toàn quốc trong thời gian tới./.

 

Xem