Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tiếp tục thực hiện phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả” tập trung, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ của ngành đề ra năm 2018

17/01/2018

Sau phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng nay 17/1, đánh giá cao và biểu dương những kết quả của ngành LĐ-TB&XH đã đạt được trong năm 2017 tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành về Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2018, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã phát biểu kết luận Hội nghị.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cảm ơn và bày tỏ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và sớm cụ thể hóa thành Chương trình hành động để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành trong năm 2018. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt ra những yêu cầu đối với toàn ngành LĐ-TBXH trong bối cảnh mới đòi hỏi toàn ngành phải có sự đổi mới, hoàn thiện để theo kịp nhiệm vụ, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, cũng như bảo đảm tốt hơn an sinh xã hội cho người dân.

Bộ trưởng nhấn mạnh, năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và địa phương, sự tập trung, nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành, công tác lao động, người có công và xã hội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, qua đó góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Bộ trưởng cho rằng, tập thể Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và các đơn vị, địa phương đã thực sự đoàn kết, quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành. Các lĩnh vực công tác của ngành đều đạt và vượt kế hoạch, một số lĩnh vực có bước tiến vượt bậc, tạo ra nền tảng cho năm 2018. Đặc biệt, Ngành đã hoàn thành nhiệm vụ của năm “Đền ơn, đáp nghĩa”, tri ân các anh hùng, thương binh, liệt sỹ và người có công; giải quyết hàng nghìn hồ sơ tồn đọng. Các phong trào chăm sóc người có công, đối tượng yếu thế được phát triển, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội...

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ, năm 2018, năm bản lề thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ với phương châm hành động Chính phủ đã đề ra là Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, toàn ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phải nỗ lực hơn nữa, kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2017; phát huy tinh thần tiếp tục thực hiện Phương châm  Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả” tập trung, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ của ngành đã đề ra năm 2018. Đó là: Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện đồng bộ 15 nhóm giải pháp đã nêu trong báo cáo tại Hội nghị và ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Lao động - Người có công và Xã hội năm 2018, trong đó, tập trung các khâu trọng tâm, đột phá nhằm tạo chuyển biến nhanh, rõ nét, thực chất hơn trong thực hiện các nhiệm vụ của ngành, cụ thể là:

1. Tập trung cho công tác hoàn thiện thể chế, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các đề án theo Chương trình công tác của Chính phủ, đặc biệt là nghiên cứu, xây dựng Bộ Luật lao động sửa đổi, Pháp lệnh ưu đãi Người có công với Cách mạng, trình Quốc hội theo đúng tiến độ. Hoàn thiện Đề án Cải cách chính sách tiền lương, Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, trình Hội nghị TW lần thứ Bảy và chương trình xây dựng pháp luật 2018 đã được phê duyệt.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị

2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lương cao, gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư (4.0); với các nhiệm vụ trọng tâm là: Hoàn thiện và tập trung triển khai Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp”; Phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập (về tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính); có giải pháp gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm bền vững, an sinh xã hội.

3. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công với cách mạng; giải quyết căn bản hồ sơ công nhận, xác nhận người có công còn tồn đọng; hoàn thành hỗ trợ người có công khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

4. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng, đa tầng và thống nhất; huy động người dân, cộng đồng và xã hội thực hiện chính sách an sinh xã hội; khuyến khích người dân tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội; làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, chăm sóc người già, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo...

5. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của ngành. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; phát triển các dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.

6. Chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc (tết Mậu Tuất), đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt Chỉ thị của Ban bí thư và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: tập trung, quan tâm tổ chức chăm lo chu đáo cho các đối tượng, nhất là đối với người có công, đối tượng xã hội, người nghèo, người lao động; bảo đảm điều kiện vật chất, tinh thần để mọi người dân đều được hưởng tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm, an toàn.

Xem