Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cần thực hiện đúng phương châm: làm đúng, làm đủ, làm nhanh và hiệu quả các dự án

16/01/2018

Đó là phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, diễn ra chiều ngày 16/1/2018. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ (Ban QLDA) là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo quyết định số 286/QĐ-LĐTBXH ngày 01/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ban QLDA thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ đầu tư và trực tiếp quản lý các dự án xây dựng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ giao.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nguyễn Tuấn Anh trình bày báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Giám đốc Ban Quản lý Nguyễn Tuấn Anh cho biết, tính đến hết năm 2017, Ban đã được Bộ giao quản lý 11 dự án, trong đó có 7 dự án khởi công trong năm 2016 tiếp tục triển khai: Dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh;  Dự án Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất;  Dự án Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất; Dự án Cải tạo, sửa chữa, bảo trì nhà học A3 thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định;  Dự án Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An;  Dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Lâm Đồng;  Dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nam Định.

Một  dự án khởi công trong năm 2017: Dự án Trung tâm điều dưỡng người có công và phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh. 03 dự án khởi công trong năm 2018: Dự án Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang;  Dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bình Định;  Dự án Trung tâm phục hồi sức khỏe Sầm Sơn.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ quản lý dự án theo quyết định của Bộ, Ban QLDA đã nhanh chóng thương thảo và ký hợp đồng ủy thác quản lý dự án với các Chủ đầu tư, làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định; củng cố đội ngũ nhân sự, tổ chức tiếp nhận, triển khai các công việc quản lý dự án; bố trí, phân công cán bộ có đủ điều kiện năng lực đảm nhiệm vị trí Giám đốc quản lý dự án và thành lập Ban Điều hành dự án.

Thực tế triển khai các công việc quản lý dự án do Ban quản lý đã đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ và được Chủ đầu tư ghi nhận. Ban QLDA cũng đã phối hợp với các Chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc thực hiện thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán, tổ chức lựa chọn nhà thầu, thương thảo ký hợp đồng, kiểm tra thi công v.v...

Đại diện các đơn vị phát biểu tại Hội nghị

Nhìn chung công tác năm 2017 của Ban QLDA đã hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Công tác hành chính - tổ chức - văn phòng - kế toán của Ban cũng dần được kiện toàn, ổn định và đi vào nề nếp, các quy chế, quy trình được nghiên cứu, xây dựng, ban hành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Công tác quản lý dự án thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng quy định của pháp luật, nhiệm vụ mua sắm tập trung bước đầu đi vào triển khai tích cực.

Về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, Giám đốc Ban Quản lý Nguyễn Tuấn Anh cho biết, Ban Quản lý dự án đã xác định chức năng, nhiệm vụ làm Chủ đầu tư và trực tiếp quản lý các dự án đầu tư xây dựng do Bộ quản lý là nhiệm vụ chính, quan trọng và cần được ưu tiên hàng đầu trong sự nghiệp phát triển của Ban trong những năm tiếp theo, cụ thể: Tiếp tục triển khai nhiệm vụ quản lý các dự án khởi công trong năm 2016, 2017, các dự án được giao mới năm 2018 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường; Trình Bộ bổ sung nhiệm vụ Chủ đầu tư đối với một số dự án khởi công trong năm 2018, 2019; Phối hợp với các đơn vị trong ngành thực hiện các nhiệm vụ tư vấn thẩm định, tư vấn lựa chọn nhà thầu và tư vấn giám sát trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; Tập trung triển khai tốt nhiệm vụ mua sắm tập trung đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung do Bộ ban hành, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Bộ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, từ khi thành lập đến nay trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Ban Quản lý dự án đã cố gắng tự bươm chải, tự vận động, thuyết phục Lãnh đạo Bộ, các chủ đầu tư để được giao quản lý 11 dự án. Đây là một cố gắng rất lớn của tập thể Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, với lực lượng cán bộ được đào tạo bài bản, trẻ trung, sung sức, Ban Quản lý đã chủ động phối hợp các đơn vị trong Bộ, chủ đầu tư để thực hiện chức năng của mình, tuy nhiên công việc trước mắt còn nhiều khó khăn

“ Từ năm 2019, những đơn vị sự nghiệp sẽ được giao tự chủ về tổ chức bộ máy và chi tiêu tài chính. Do đó, toàn bộ chi tiêu cho hoạt động của Ban không còn và tiến tới phải tự chủ cả việc trả lương. Vì vậy, ngay từ bây giờ, cần tính toán lộ trình và cách thức tổ chức công việc. Qua 22 tháng đi vào hoạt động với 11 công trình, Ban Quản lý xem cái gì làm được và cái gì chưa làm được để mình tự điều chỉnh hướng đi của mình” – Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Bộ trưởng yêu cầu Ban Quản lý đánh giá sâu, hiệu quả thực chất 11 dự án bao gồm cơ chế vận hành, năng lực tổ chức thực hiện, hiệu quả quản lý dự án, từ đó xác định cách làm, hướng đi chính và phối hợp với chủ đầu tư trong thời gian tới. Theo Bộ trưởng, Ban Quản lý cần phải thực hiện phương châm: làm đúng, làm đủ, làm nhanh và hiệu quả các công trình đầu tư. Làm đúng ở đây là làm đúng luật, đúng nguyên tắc, đúng quy định của xây dựng. Làm đủ là làm đủ hồ sơ, quy trình. Làm nhanh là tiến độ công trình đảm bảo. Hiệu quả khi đưa vào sử dụng. Đặc biệt, phải đảm bảo công khai minh bạch, qua quá trình giám sát, tổ chức công việc tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ trong việc quản lý nhà nước về lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị Ban Quản lý cần tổ chức thực hiện đúng quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ; Khẩn trương phối hợp các đơn vị trong việc đấu thầu mua sắm tập trung; Việc giao cho BQLDA làm Chủ đầu tư một số dự án trong năm 2018, 2019, Lãnh đạo Bộ sẽ xem xét, cân nhắc.

Thay mặt cán bộ công nhân viên đơn vị, Giám đốc Ban Quản lý Nguyễn Tuấn Anh đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng cũng như những ý kiến đóng góp xây dựng của các đơn vị trực thuộc Bộ. Trong năm 2018, Ban Quản lý sẽ nỗ lực, đoàn kết hơn nữa để hoàn tốt nhiệm vụ được giao.

 

 

Xem