Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chế độ chính sách đối với lao động dôi dư khi thực hiện cổ phần hóa

15/08/2017

Bà Nguyễn Thị Duyên (Thuyduyen704@gmail.com) hỏi: Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước chuẩn bị cổ phần hóa thì chính sách đối với người lao động dôi dư được áp dụng theo Nghị định nào của Chính phủ?

Vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Ngày 18/7/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, trên cơ sở đó, ngày 20/12/2012, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ.

Theo quy định tại khoản 6, Điều 4 Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012, trường hợp khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp mà có người lao động dôi dư thuộc đối tượng của Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì được giải quyết theo Nghị định này và Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xem